نویسنده = سارا نوروزی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر مصرف گوگرد بر روند تغییرات pH و قابلیت جذب فسفر خاک در گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 6، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 29-41

10.22092/sbj.2018.117145

سارا نوروزی؛ اکبر سهرابی؛ کاظم خاوازی؛ حمیدرضا متین فر


2. بررسی تأثیر مقادیر مختلف گوگرد بر قابلیت جذب عناصر غذایی در گندم

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 163-174

10.22092/sbj.2018.115695

سارا نوروزی؛ اکبر سهرابی؛ کاظم خاوازی؛ حمیدرضا متین فر