کلیدواژه‌ها = آزوسپیریلوم
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تأثیر باکتری‌های محرک رشد (PGPR) بر شاخص‌های رشد گندم تحت تنش شوری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-59

10.22092/sbj.2013.120920

کبری ثقفی؛ جعفر احمدی؛ احمد اصغرزاده؛ اشرف اسمعیلی‌زاد