اثر محلول‌پاشی و تلقیح ریشه با باکتری‌های محرک رشد و متابولیت‌های آنها بر میزان کلروفیل، جذب عناصر معدنی و عملکرد برنج رقم هاشمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه گیلان

3 عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

چکیده

به منظور مطالعه اثر محلول­پاشی باکتری­های محرک رشد و متابولیت­های (شامل سیدروفور، اکسین، جیبرلین و برخی اسیدهای آلی) آنها در مقایسه با تلقیح ریشه بر میزان کلروفیل، جذب عناصر معدنی و عملکرد برنج رقم هاشمی، آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار در سال 1389 به اجرا درآمد. تیمارها در این تحقیق عبارت بودند از: بدون محلول­پاشی و بدون کود (تیمار شاهد)؛ بدون محلول­پاشی و مصرف کود؛ محلول­پاشی با: Pseudomonas fluorescens strain 136، متابولیت P. fluorescens strain 136،P. fluorescens strain 168، متابولیت ­P. fluorescens strain 168، P. fluorescens strain 41، متابولیت­ P. fluorescens strain 41؛ تلقیح ریشه با: P. fluorescens strain 136، P. fluorescens strain 168، P. fluorescens strain 41. نتایج آزمایش حاکی از آن بود که تلقیح ریشه با سودوموناس سویه 41 در تمامی صفات در مقایسه با شاهد از بقیه تیمارها بالاتر بود. هر چند که محلول­پاشی با سودوموناس سویه 41 نسبت به تلقیح ریشه با سویه­های 41 و 136 سودوموناس از میزان کمتری برخوردار بود، اما نسبت به تیمار واجد کود و بدون باکتری، نتیجه بهتری داشت. نتایج اثر محلول­پاشی متابولیت­های باکتری­های مختلف بر صفات مورد مطالعه کمتر از تلقیح ریشه و محلول­پاشی باکتری بود که می­تواند نشان­دهنده اثر تنظیمی باکتری، در رشد و نمو گیاه باشد. در پایان آزمایش مشخص شد که تلقیح ریشه با این باکتری­ها مناسب­تر است، اما محلول­پاشی این باکتری­ها نیز می­تواند در افزایش رشد و عملکرد دانه مؤثر باشد.

عنوان مقاله [English]

Study of Root Inoculation with Plant Growth Promoting Bacteria (PGPB) and Spraying with Their Metabolites on Chlorophyll Content, Nutrients Uptake and Yield in Rice (Hashemi cultivar)

نویسندگان [English]

  • J. Asghari 1
  • S. M. R. Ehteshami 1
  • Z. Rajabi Darvishan 2
  • K. Khavazi 3
چکیده [English]

In order to study the spraying of Plant Growth Promoting Bacteria (PGPB) and their metabolites on chlorophyll content, nutrients uptake and yield in Hashemi cultivar of rice[u1] , an experiment was arranged based on completely randomized block design with four replications in greenhouse of  at the University of Guilan during 2010. In this research,  the examined treatments consisted: without spraying and fertilizer (control), without spraying and use of fertilizer, sprayingwith P.fluorescens strain 168, sprayingwithmetabolites of P.fluorescens strain 168, root inoculation with P.fluorescens strain 168, sprayingwith P.fluorescens strain 136, sprayingwithmetabolites of P.fluorescens strain 136, root inoculation with P.fluorescens strain 136, sprayingwith P.fluorescens strain 41, sprayingwithmetabolites of P.fluorescens strain 41, root inoculation with P.fluorescens strain 41. The results of experiment showed the effect of bacteria different levels was significant on leaf greenness content, calcium, magnesium, iron, yield and harvest index, but wasn’t significant on chlorophyll a, b and carotenoid contents.[u2]  Root inoculation with P.fluorescens strain 41 was  superior to the other treatments  regarding all of the studied indices. However, the spraying with P.fluorescens strain 41 had lower effect than the root inoculation with P.fluorescens strain 41 and P.fluorescens strain 136, but its results was better  as compared to the fertilizer and non-sprayed  treatments. Spraying effect of metabolites from various bacteria  was different that  may explain the various bacterial regulator effect on plant growth and development. Results showed that root inoculation with growth promoting bacteria was successful  as compared  to their spraying  in terms of quantitative and qualitative indices of rice. Spraying, however,  can be used as complementary  to root inoculation with PGPR for  crop yield improvement. [u1]نام علمی به صورت ایتالیک آورده شود.
 [u2]در چکیده فارسی آورده نشده است. یا حذف شود یا معادل آن در چکیده فارسی آورده شود.