اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول کلی

1-    این مجله صرفاً مقالات پژوهشی منتج از پژوهش های نویسنده و یا نویسندگان در زمینه زیست شناسی خاک را منتشر می کند

2-     مقاله باید به زیان فارسی روان و پیراسته از غلط های نگارشی و نوشتاری باشد. از آوردن واژه های بیگانه که معادل شناخته شده فارسی دارد جداً خودداری گردد

3-   مسئولیت مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده نویسندگان مقاله می باشد. حقوق معنوی مقالات برای نویسندگان محفوظ است.

4-     مقاله نباید در هیچ یک از نشریات کشور به چاپ رسیده یا هم زمان برای مجلات دیگر ارسال شده باشد. این مسئله باید با تأیید و تعهد کتبی نویسنده مسئول باشد.