داوران

                                             لیست داوران سال(1402-1401)

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات وابستگی سازمانی
وحید اله جهاندیده مهجن آبادی سایر دکترای تخصصی مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
شایان شریعتی سایر دکترای تخصصی محقق پسادکتری گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران
پیمان عباس زاده دهجی استادیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه ولیعصر (ع) رفسنجان
لادن رضی  کردمحله سایر دکترای تخصصی محیط زیست
هادی اسدی رحمانی استاد دکترای تخصصی رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب/عضو هیأت علمی موسسه خاک و آب
علی اشرف سلطانی طولارود دانشیار دکترای تخصصی هیأت علمی
حبیب اله نادیان استاد دکترای تخصصی مدیر گروه خاکشناسی-دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
ناصر علی اصغرزاد استاد دکترای تخصصی دانشگاه تبریز
احمد اصغرزاده استادیار دکترای تخصصی محقق هیأت علمی
حسین بشارتی استاد دکترای تخصصی عضو هیأت علمی
احمد اصغرزاده استادیار دکترای تخصصی محقق هیأت علمی
حسین صفاری استادیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی
شایان شریعتی سایر دکترای تخصصی محقق پسادکتری گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران
مهدی بهشتی سایر دکترای تخصصی گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
الهام نوری محقق دکترای تخصصی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
آزاده صالحی استادیار دکترای تخصصی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فرهاد رجالی استاد دکترای تخصصی محقق مؤسسه تحقیقات خاک و آب
علی عبادی سایر دکترای تخصصی گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
مهدیه شمشیری پور سایر دکترای تخصصی مؤسسه تحقیقات خاک و اب
رسول میرخانی استادیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی-موسسه تحقیقات خاک و آب- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
بهمن خوشرو سایر دکترای تخصصی دانشگاه تبریز
هوشنگ خسروی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب بخش تحقیقات بیولوژی خاک
حامد رضائی دانشیار  دکترای تخصصی مؤسسه تحقیقات خاک و آب
سعید سعادت دانشیار دکترای تخصصی مؤسسه تحقیقات خاک و آب بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی
فرشید نوربخش استاد دکترای تخصصی هیأت علمی / دانشگاه صنعتی اصفهان