بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

 • توحیدفر، مسعود [1] دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دانشکده مهندسی انرژی و فناوری‌های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
 • توسلی، علیرضا [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانشرقی
 • توسلی، علیرضا [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانشرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

ث

 • ثقفی، کبری [1] کارشناس‌ارشد مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • ثقفی، کبری [1] دانشجوی دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
 • ثقفی، کبری [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سابق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و کارشناس ارشد موسسه تحقیقات خاک و آب
 • ثواقبی، غلامرضا [1] استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه علوم و مهندسی خاک

ج

چ

 • چایچی، مهرداد [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • چرم، مصطفی [1] دانشیار، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

ح

 • حیاتی، جمشید [1] دانشیار بیماری‏شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
 • حاتمی، سیده فاطمه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
 • حبشی، هاشم [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حیدری، مهدی [1] استادیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • حیدرپور، لیلا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشدگروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
 • حریقی، بهروز [1] دانشیار دانشگاه کردستان
 • حسینی مزینانی، سید مهدی [1] استاد گروه ژنتیک مولکولی گیاهی،پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • حقیقت نیا، حسن [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، فارس، ایران
 • حلاج نیا، اکرم [1] استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • حلاج‌نیا، اکرم [1] استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • حمیدپور، محسن [1] دانشیار گروه علوم‌خاک، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان
 • حمیدپور، محسن [1] دانشیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان
 • حمیدرضا ذبیحی، حمیدرضا [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

خ

 • خاک‌ور، رضا [1] استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه تبریز
 • خاوازی، کاظم [2] دانشیار مؤسسه تحقیقات خاک و آب
 • خاوازی، کاظم [1] دانشیار مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • خاوازی، کاظم [1] دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
 • خاوازی، کاظم [1] عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کرج
 • خاوازی، کاظم [1] دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت و علوم و تکنولوزی بذر دانشگاه محقق اردبیلی
 • خاوازی، کاظم [1] استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • خاوازی، کاظم [1] استاد پژوهش، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، تهران، ایران
 • خاوازی، کاظم [1] استاد موسسه تحقیقات خاک وآب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • خاوازی، کاظم [1] استاد موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج
 • خاوازی، کاظم [2] دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • خاوازی، کاظم [1] دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • خداوردیلو، حبیب [1] دانشیار دانشگاه ارومیه
 • خراسانی، رضا [1] استادیار علوم خاک، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خسروی، آناهیتا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • خسروی، هوشنگ [1] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب
 • خسروی، هوشنگ [1] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • خسروی، هوشنگ [1] استادیار مؤسسه تحقیقات خاک و آب؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • خسروی، هوشنگ [1] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • خسرو‌شاهلی، محمود [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • خوشرو، بهمن [1] دانشجوی دکترای بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • خوشنود یزدی، اصغر [1] عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهد

د

ذ

 • ذبیحی، حمیدرضا [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • ذبیحی، حمیدرضا [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، فارس، ایران

ر

ز

 • زارع، محمدجواد [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • زارع، محمدجواد [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • زارعی، مهدی [1] استادیار بخش علوم خاک‌، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • زارعی، مهدی [1] دانشیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • زارعی، مهدی [1] دانشیار بخش علوم خاک دانشگاه شیراز
 • زارعی، مهدی [1] استادیار دانشگاه شیراز
 • زارعی، مهدی [1] دانشیار بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • زارعی، مهدی [1] دانشیار بخش علوم خاک دانشگاه شیراز
 • زارعی‌، مهدی [1] استادیار بخش علوم خاک‌، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • زمانی، صدقعلی [1] کارشناس ارشد بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

س

ش

ص

ض

ط

ع

ف

ق

 • قادری، جلال [1] دانشجوی دکتری علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیأت علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • قاسمی فسایی، رضا [1] دانشیار بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • قاسمی فسائی، رضا [1] دانشیار بخش علوم خاک دانشگاه شیراز
 • قلی زاده، عبداللطیف [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبدکاووس
 • قنبری، پریسا [1] دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت و علوم و تکنولوزی بذر دانشگاه محقق اردبیلی

ک

گ

ل

م

ن

 • ناصری، رحیم [1] دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • ناصری، رحیم [1] دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • نایینی، محمد رضا [1] استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قم، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، تهران، ایران
 • نباتی، جعفر [1] عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
 • نجفی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
 • نیشابوری، محمد‌رضا [1] استاد دانشگاه تبریز
 • نصراصفهانی، مریم [1] استادیار گروه زیست‌شناسی دانشگاه لرستان
 • نظامی، احمد [1] عضو هیأت علمی گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی و پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
 • نظریان، شهرام [1] استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران
 • نعمت زاده، قربانعلی [1] استاد گروه اصلاح نباتات، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، ساری
 • نوریان، محمدحسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
 • نوروزی، سارا [1] دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • نوروزی، سارا [1] محقق بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران

و

ه

ی