ضریب تأثیر

ضریب تأثیر در سال 1394

  IF                کیفیت

0.088               Q3