راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

فرم تعهد نامه

راهنمای نویسندگان برای بارگذاری مقاله

مرتبه علمی نویسندگان و چکیدها

راهنمای ارسال مقاله طبق فرمت نشریه

شیوه نامه

open Access

اجازه استفاده از مقالات به شرط ذکر منبع می باشد

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE (می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

نامه تعارض