اهداف و چشم انداز

مجله زیست شناسی خاک اولین نشریه ً تخصصی رشته علوم خاک در ایران می­باشد که مقالات پژوهشی مرتبط با تحقیقات صورت گرفته در کلیه جنبه­های زیست شناسی خاک را چاپ می­نماید. هدف از انتشار این مجله ارتقاء دانش اساتید، محققان و دانشجویان  علاقمند این گرایش و شناخت هر چه عمیق­تر اززیست شناسی خاک برای حفظ و بهره­برداری پایدار از خاک می­باشد. از اهم زمینه­های فعالیت این نشریه می­توان به نقش موجودات زنده خاک در چرخه عناصر غذایی و فرآیندهای زیستی مرتبط با بهبود ویژگی­های فیزیکی، شیمیایی و ارتقاء سطح حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و افزایش عملکرد، مدل­سازی مکانیسم­ها و فرآیندهای زیستی مربوط به پویاسازی، معدنی شدن  و آلی شدن عناصر غذایی، جایگاه موجودات زنده خاکزی در ذخیره سازی و تغییر و تبدیلات مواد آلی خاک، تنوع زیستی و عملکردی بخش زنده خاک،آنزیم های خاک، روابط موجودات زنده خاک با یکدیگر و همچنین ریشه گیاهان و تبادلات مولکولی بین آنها، تشخیص، بیان و تبادل ژن در خاک، اثرات متقابل انواع آلودگی­ها و بخش زنده خاک منجمله زیست پالایی خاک­های آلوده، فرآیندهای زیستی خاک و نقش آنها در تولید و مصرف گازهای گلخانه­ای، فناوری زیستی موجودات خاکزی برای تولید انواع مایه تلقیح­ها و کودهای زیستی، فعال کننده­های تجزیه مواد آلی و پاک کننده­های زیستی خاک­های آلوده، استفاده از فناوری­های مولکولی جدید برای شناسایی و همچنین ردیابی موجودات زنده در خاک و نقش آنها در پدیده­های مختلف خاک اشاره کرد.