ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشیار مؤسسه تحقیقات خاک و آب

5 استادیار گروه علوم خاک دانشگاه محقق اردبیلی

6 استادیار گروه علوم خاک دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر باکتری­های محرک رشد بر خصوصیات مرفولوژی گیاه دارویی ترخون یک آزمایش فاکتوریل به­صورت گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در باغ آموزشی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1389 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه باکتری از جنس­های (ازتوباکتر، آزوسپیریلوم، سودوموناس)، تیمارهای ترکیب آنها (ازتوباکتر+ آزوسپیریلوم، ازتوباکتر+ سودوموناس، آزوسپیریلوم+ سودوموناس، ازتوباکتر+ آزوسپیریلوم+ سودوموناس) و تیمار شاهد (بدون باکتری) بود که به دو روش مایه­کوبی ریزوم (ریزوم­مال) و محلول­پاشی برگی (اسپری) روی گیاهان ترخون اعمال شدند. نتایج نشان داد که تلقیح گیاهان توسط باکتری­های محرک رشد سبب افزایش تمامی صفات مورد اندازه­گیری شد. تیمار ترکیبی ازتوباکتر+ آزوسپیریلوم به­صورت ریزوم­مال باعث افزایش ارتفاع و وزن خشک ریزوم شد. بیشترین مقدار برای شاخص­های تعداد انشعابات ساقه و ریزوم، تعداد برگ و مجموع ارتفاع ساقه در تیمارهای ترکیبی آزوسپیریلوم + سودوموناس و تیمار ترکیبی هر سه باکتری بصورت اسپری بیشترین عملکرد را نشان داد. با توجه به نتایج بدست آمده، تلقیح گیاهان ترخون با باکتری­های محرک رشد از طریق افزایش رشد و توسعه ریشه و در نتیجه­ جذب بهتر آب و مواد غذایی از خاک می­تواند سبب افزایش عملکرد و بهبود صفات کمی گیاه دارویی ترخون گردد.

عنوان مقاله [English]

Effects of Biofertilizers on Morphological Traits of Tarragon

نویسندگان [English]

  • S. F. Hatami 1
  • B. Esmaielpour 2
  • J. Hadian 3
  • K. Khavazi 4
  • A. A. Soltani, Toolarood 5
  • P. Abbaszadeh-dahaji 6
چکیده [English]

In order to investigate the effects of plant growth promoting Rhizobacteria (PGPR) inoculation on the morphological traits of Tarragon a factorial pot experiment, based on completely randomized design with four replications, were conducted in research field of Horticulture Department of Mohaghegh Ardabili University in 2010 - 2011. Treatments consisted of inoculation with three species of rhizobacteria namely Azotobacter, Azosperillium, Pseudomonas suspension in single and combination applications of these bacteria which included Azotobacter- Azosperillium, Azotobacter – Pseudomonas, Azosperillium-Pseudomonas, Azotobacter- Azosperillium-Pseudomonas and control (without inoculation), which were applied as rhizome inoculation and foliar spraying. Results revealed that inoculation of tarragon plants with plant growth promoting Rhizobacteria had significant effect on growth parameters. The highest value for traits such as the number of stem branches and rhizome and leaf number were obtained by foliar application of AzosperilliumPseudomonas combination and combined form of three mentioned Rhizobacteria. Rhizome inoculation of Azotobacter - Azosperillium combination caused increases in plant height and rhizome dry weight in comparison with control. In general, results of this investigation indicated that inoculation with plant growth promoting Rhizobacteria caused increases in growth indices of tarragon plants by enhancing root growth and development by providing favorable conditions for plant growth with respect to supplying better condition for water and nutritional elements  absorption from soils.