اثرات تلقیح ریزوباکتریایی محرک رشد گیاهی بر برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر استبرق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بهبود صفات مرتبط با جوانه‌زنی و بنیه بذر گیاه دارویی و صنعتی استبرق(Asclepias procera Ait.) با استفاده از میکروارگانیزم­های ریزوباکتریایی محرک رشد انجام شده است. این آزمایش با 8 سطح تلقیح ریزوباکتریایی (شاهد، سودوموناس، آزوسپریلوم، ازوتوباکتر، سودوموناس+ آزوسپیریلوم، سودوموناس + ازوتوباکتر، آزوسپیریلوم + ازوتوباکتر و تلفیق سودوموناس + آزوسپیریلوم + ازوتوباکتر) در چهار تکرار در قالب طرح کاملاًتصادفی انجام شد. تلقیح ریزوباکتریایی اثر معنی­داری بر صفات مرتبط با جوانه‌زنی و بنیه بذر استبرق داشته به‌طوری که بیشترین درصد جوانه زنی (72 درصد) و سرعت جوانه­زنی (8/1 عدد در روز) به تیمار تلقیح سودوموناس پوتیدا سویه 169 تعلق داشت که به ترتیب 8/1 و 63/1 و هم‌چنین بزرگترین طول ریشه چه (84/19 میلی متر) و کوتاه ترین میانگین مدت زمان جوانه (97/7 روز) متعلق به سودوموناس+ازتوباکتر بود که نسبت به شاهد به ترتیب 6/1 برابر بیشتر و 7/0 برابر کمتر بود به‌طوری‌که بزرگترین شاخص بنیه بذر (8/17) به ازتوباکتر+ آزوسپیریلوم اختصاص داشت که 82/1 برابر بیشتر از شاهد بود.این تحقیق آشکار ساخت که تلقیح میکروارگانیزم­های ریزوباکتریایی به عنوان یک رهیافت نوین می­تواند در بهبود صفات جوانه زنی بذر درختچه استبرق مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of PGPR Inoculation on Seed Germination and Some Vigor Traits of Asclepias Procera

نویسندگان [English]

  • M. Bahmani 1
  • Gh. A. Jalali 2
  • A. Asgharzadeh 3
  • M. Tabari 2
چکیده [English]

This experiment was conducted aiming to improve the germination and vigour traits of Asclepias procera by inoculation with PGPR. The study had 8 levels of inoculation including control, Pseudomonas, Azospirillum, Azotobacter, Azospirillum + Pseudomonas, Pseudomonas + Azotobacter, Azospirillum + Azotobacter, Azospirillum + Azotobacter and Pseudomonas in a completely randomized design with four replications. Results showed that inoculation of Calotrope seeds were significantly affected germination traits. The highest germination percentage (72 %) and germination rate (1.8 per day) was observed by inoculation with Pseudomonas putida strain 169 that respectively was 1.8 and 1.63 fold more than control treatment. The greatest root length ( 19.84 mm) and shortest mean germination time ( 7.97 days ) was belonging to the Pseudomonas + Azotobacter inoculation, that respectively was  1.6 and 7 fold more and less than control. Greatest seed vigor index (17.8) was shown by Azotobacter +Azosprillum that were 1.82 fold more than control. This research revealed that the inoculation of rhizobacterial microorganisms is a new approach that can be effective to improve seed germination in Calotrope shrubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asclepias procera
  • Plant growth promoting rhizobacteria
  • Seed germination