اثر قارچ کلارویدئوگلوموس اتونیکاتوم بر پارامترهای مورفولوژیک و فیزیو‌لوژیک پایه راف لمون در شرایط تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش علوم خاک‌، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بخش علوم خاک‌‌،‌ دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

راف لمون پایه‌ای پر محصول، زودرس، تند رشد و مناسب برای خاک‌های شنی است. این آزمایش گلخانه‌‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گردید. فاکتور‌های مورد استفاده در آزمایش شامل قارچ میکوریز آربسکولار در دو سطح شامل کلارویدئوگلوموس اتونیکاتوم و شاهد و تنش شوری در 4 سطح شامل EC برابر با 2، 4، 6 و 8 دسی‌زیمنس بر متر از منبع کلرید سدیم بود. تنش شوری درصد کلنیزاسیون ریشه، عملکرد ماده خشک اندام هوایی و ریشه، تعداد و سطح برگ‌، ارتفاع اندام هوایی، عدد قرائت شده توسط کلروفیل متر، جذب فسفر و پتاسیم اندام هوایی را کاهش، اما دمای سطح برگ،نشت یونی برگ و جذب سدیم اندام هوایی را افزایش داد. در شرایط تنش شوری و بدون تنش، در تیمارهای میکوریزی عملکرد ماده خشک اندام هوایی و ریشه‌، تعداد و سطح برگ‌، ارتفاع اندام هوایی، عدد قرائت شده توسط کلروفیل متر، جذب پتاسیم (به جز 6 دسی زیمنس بر متر) و جذب فسفر اندام هوایی در مقایسه با تیمارهای بدون قارچ افزایش و دمای سطح برگ و نشت یونی کاهش یافت در حالیکه جذب سدیم اندام هوایی تفاوت معنی­داری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Claroideoglomus etunicatum on Morphological and Physiological Parameters of Rough Lemon) Citrus jambheri‌( Rootstocks under Salt Stress Conditions

نویسندگان [English]

  • M. Zarei 1
  • Z. Paymaneh 2
1 Department of Soil Science, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Former M Sc Student, Department of Soil Science, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz
چکیده [English]

Rough Lemon rootstocks have a great yield, early production, fast growth and proper for sandy soils. A greenhouse experiment was conducted as a completely randomized design (CRD) with a factorial arrangement and three replications. The experimental factors were mycorrhizal treatments at two levels (inoculation with Claroideoglomus etunicatum and control) and salinity treatments at four levels (2, 4, 6, and 8 dS m-1 NaCl). The results showed that salt stresses decreased root colonization, shoot and root dry weights, leaf number, leaf area, plant height, stem diameter, chlorophyll index, shoot phosphorus and potassium uptake but they increased leaf temperature, electrolyte leakage and shoot sodium uptake. Under both non-stress and salt stress conditions, arbuscular mycorrhizal fungus increased root colonization, shoot and root dry weights, leaf number, leaf area, plant height‌, stem diameter, chlorophyll index, shoot potassium (except salinity level of 6 dS m-1) and phosphorus uptake, but leaf temperature and electrolyte leakage decreased in comparison with non mycorrhizal treatments. No significant difference observed for shoot sodium uptake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salt stress
  • Citrus
  • Arbuscular mycorrhizal
  • Leaf temperature
  • leaf electrolyte leakage
  • Nutrients uptake