اثر مایه‌زنی باکتری محرک رشد گیاه و سطوح رطوبتی مختلف بر شکل‌های شیمیایی کادمیم در خاک پس از برداشت ذرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 استادیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

کادمیم به عنوان یکی از خطرناکترین عناصر برای جانداران شناخته می‌شود و به دلیل قابلیت دسترسی آسان برای گیاه، یک تهدید بزرگ برای چرخه غذایی محسوب می‌شود. بمنظور بررسی اثر افزودن کودهای بیولوژیک همچون باکتری محرک رشد گیاه میکروکوکوس یونانیسیس بر شکل‌های شیمیایی این فلز سنگین در خاک، آزمایشی گلخانه‌ای بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل دو سطح باکتری (با و بدون مایه‌زنی باکتری)، چهار سطح کادمیم (شاهد، ١٠، ٢٠، و٤٠ میلی‌گرم در کیلوگرم خاک)، و سه سطح رطوبتی مختلف (100، 80، و 65 درصد رطوبت ظرفیت مزرعه) بود.پس از برداشت ذرت، شکل‌های شیمیایی کادمیم در خاک بررسی گردید. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح کادمیم کاربردی، مقادیر شکل‌های شیمیایی مختلف کادمیم نیز افزایش یافت. مایه‌زنی باکتری سبب کاهش شکل‌های تبادلی، کربناتی، آلی، متصل به اکسیدهای آهن و منگنز شد اما شکل باقیمانده با مایه‌زنی باکتری افزایش یافت و کادمیم به شکل‌ کم محلول‌تر تبدیل شد. با کاهش رطوبت خاک، در شرایط بدون مایه‌زنی شکل‌های آلی و متصل به اکسیدهای آهن بی‌شکل کاهش و در شرایط مایه‌زنی شده شکل‌های متصل به اکسیدهای آهن بی‌شکل و منگنز افزایش یافت. بیشترین مقدار نسبی کادمیم مربوط به شکل کربناتی و سپس به ترتیب شکل‌های باقیمانده > متصل به اکسیدهای منگنز > متصل به اکسیدهای آهن بی‌شکل > آلی > تبادلی بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria and Different Moisture Levels on Chemical forms of Cadmium in the Soil After Corn Harvesting

نویسندگان [English]

 • S. Karami 1
 • J. Yasrebi 2
1 Ph.D. student, Department of Soil Science, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Soil Science, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Cadmium (Cd) is known as one of the most dangerous elements for living organisms, and because of its easy availability for plant, is a major threat for the human food chain. In order to evaluate the effect of adding bio-fertilizers and inoculation of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) such as Micrococcus yunnanensis on chemical forms of soil cadmium, a greenhouse experiment was conducted with a factorial arranged in a completely randomized design with three replications. Treatments consisted of two levels of bacteria (with and without inoculation), four levels of Cd (control, 10, 20, and 40 mg kg-1), and three moisture levels (100, 80, and 65% of field capacity). After corn harvesting, amount of chemical forms of Cd were evaluated. Results indicate that increasing Cd levels significantly increased amount of all chemical forms of Cd. Application of bacteria decreased exchangeable (Ex), carbonate-bound (Car), organic-bound (Om), amorphous iron oxides-bound (AFe-ox) and manganese oxides-bound (Mn-ox) fractions but increased residual (Res) fraction. Reduction of soil moisture decreased Om and AFe-ox bound fractions in not inoculated treatments, but increased AFe-ox and Mn-ox fractions in inoculated soils. Highest contents of Cd were associated with Car-bound fraction, with the order being: Res > Mn ox-bound > AFe-ox- bound > Om -bound > Ex fractions. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cadmium
 • Contamination
 • Sequential extraction
 1. احمدزاده سروستانی، س. و چرم، م.، 1395. اثر لجن فاضلاب، باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانس و زمان بر شکل‌های شیمیایی کادمیم در خاک آهکی. نشریه پژوهش­های خاک (علوم خاک و آب)، جلد 30، شماره 4، صفحه‌های 475 تا 486.
 2. تن زاده، ج.، شارقی فر، م. و پناهنده، م.، 1395. استفاده از میکروارگانیسم‌ها در پاکسازی زیستی فلزات سنگین موجود در خاک. مجله پژوهش و فناوری محیط زیست، دوره اول، شماره اول، صفحه‌های 1 تا 6.
 3. چلویی، م.، 1390.  اثرات لجن فاضلاب و ازدیاد فعالیت میکروبی بر غلظت و توزیع گونه‌های شیمیایی عناصر روی و کادمیم در خاک. پایان نامه کارشناسی ارشد، بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 4. قره داغی شیره جینی، ع.، خانمیرزایی فرد، ع. و رضایی، ش. 1395. اثر باکتری حل کننده ی فسفات پسودوموناس بر تحرک مجدد کادمیم در دو خاک با بافت متفاوت. کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران.
 5. قوامی، ن.، 1392. بررسی نقش برخی از انواع سیدروفورهای باکتریایی در تغذیه آهن گیاهان کلزا و ذرت (گیاهان استراتژی I  و II). پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران.
 6. کرمی، ش.، یثربی، ج. و زارعی، م. 1394. اثر باکتری محرک رشد گیاه بر گیاه پالایی یک خاک آهکی غنی شده با کادمیم به وسیله ذرت تحت تنش خشکی. چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، 16-18 شهریور. دانشگاه ولیعصر رفسنجان. صفحه‌های 293 تا 297.
 7. محمدزاده کرکرق، ر.، چرم، م.، معتمدی، ح. و محبت، ع.، 1393. جذب زیستی و تجمع زیستی کادمیم و نیکل در محلول رقابتی توسط سه جدایه باکتری از خاک آلوده به لجن فاضلاب. مجله دنیای میکروب‌ها، سال هفتم، شماره سوم، صفحه‌های 241 تا 251.
 8. Ahemad, M. and Kibret, M. 2014. Mechanisms and applications of plant growth promoting rhizobacteria: Current perspective. Journal of King Saud University - Science 26: 1-20.
 9. Aulakh, M.S., Khurana, M.P.S. and Dhanwinder, S. 2009. Water pollution related to agricultural, industrial, and urban activities, and its effects on the food Chain: Case studies from Punjab. Journal of New Seeds 10:112–137.
 10. Bolan, N.D., Adriano, D.C. and Naidu, R. 2003. Role of phosphorus in (im)mobilization and bioavailability of heavy metals in the soil-plant system. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology 177: 1-44.
 11. Bolan, N., Kunhikrishnan, A., Thangarajan, R., Kumpiene, J., Park, J., Makino, T.,  Kirkham, M.B. and Scheckel, K. 2014. Remediation of heavy metal(loid)s contaminated soils – to mobilize or to immobilize? Journal of Hazardous Materials 266: 141–166.
 12. Filgueiras, A.V., Lavilla, I. and  Bendicho, C. 2002. Chemical sequential extraction for metal partitioning in environmental solid samples. Journal of Environmental Monitoring 4: 823-857.
 13. Gee, G.W. and Bauder, J.W. 1986. Particle size analysis, hydrometer method. p. 383- 411. In: Sparks, D.L. et al. (eds.) Methods of Soil Analysis. Part 1, 3rd ed. American Society of Agronomy Inc., Madison, WI.
 14. Gleyzes, C., Tellier, S. and Astrue, M. 2002. Fractionation studies of trace elements in contaminated soils and sediments: A review of sequential extraction procedures. Trends in Analytical Chemistry 21:451-467.
 15. Godd, G.M. 2004. Microbial influence on metal mobility and application for bioremediation. Geoderma 122: 109-119.
 16. Gupta, G., Parihar, S.S., Ahirwar, N.K., Snehi, S.K. and Singh, V. 2015. Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR): current and future prospects for development of sustainable agriculture. Journal of Microbial and Biochemical Technology 7(2): 96-102.
 17. He, Z.L., Yang, X.E. and Stoffella, P.J. 2005. Trace elements in agroecosystems and impacts on the environment. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 19: 125-140.
 18. Huang, Q., Chen, W. and Guo, X. 2004. Chemical fractionation of copper, zinc, and cadmium in two chinese soils as influenced by rhizobia. Communications in Soil Science and Plant Analysis 35: 947-960.
 19. Huang, Y., Tao, Sh. and Chen, Y.J. 2005. The role of arbuscular mycorrhiza on change of heavy metal speciation in rhizosphere of maize in wastewater irrigated agriculture soil, Journal of Environmental Sciences 17(2):276-280.
 20. Jalali, M. and Latifi, Z. 2018. Measuring and simulating effect of organic residues on the transport of cadmium, nickel, and zinc in a calcareous soil, Journal of Geochemical Exploration 184: 372-380.
 21. Khurana, M.P.S. and Kansal, B.D. 2014. Effect of farm yard manure on chemical fractionation of cadmium and its bio-availability to maize crop grown on sewage irrigated coarse textured soil. Journal of Environmental Biology 35: 431-437.
 22. Mishra, B., Haack, E.A., Maurice, P.A. and Bunker, B.A. 2010. A spectroscopic study of the effects of a microbial siderophore on Pb adsorption to kaolinite. Chemical Geology 275: 199-207.
 23. Nelson, D.W. and Sommers, L.E. 1996. Total carbon, organic carbon, and organic matter. P. 961–1010. In: Sparks, D.L. et al. (eds.) Methods of Soil Analysis. Part 3, 3rd ed. American Society of Agronomy Inc., Madison, WI.
 24. Olaniran, A.O., Balgobind, A. and Pillay, B. 2013. Bioavailability of heavy metals in soil: impact on microbial biodegradation of organic compounds and possible improvement strategies. International Journal of Molecular Sciences 14: 10197- 10228.
 25. Rajaie, M., Karimian, N.,  Maftoun, M., Yasrebi, J. and Assad, M.T. 2006. Chemical forms of cadmium in two calcareous soil textural classes as affected by application of cadmium enriched compost and incubation time. Geoderma 136:533–541.
 26. Renella, G., Adamo, P., Bianco, M.R., Landi, L., Violante, P. and Nannipieri, P. 2004. Availability and speciation of cadmium added to a calcareous soil under various managements. European Journal of Soil Science 55: 123–133.
 27. Rhoades, J.D. 1996. Salinity: Electrical conductivity and total dissolved solids. P. 417-436. In: Sparks, D.L. et al. (eds.) Methods of Soil Analysis. Part 3, 3rd ed. American Society of Agronomy Inc., Madison, WI.
 28. Sheng, X.F. and Xia, J.J. 2006. Improvement of rape (Brassica napus) plant growth and cadmium uptake by cadmium-resistant bacteria. Chemosphere 64: 1036–1042.
 29. Sing, J.P., Karwasra, P.S. and Sing, M. 1988. Distribution and forms of copper, iron, manganese and zinc in calcareous soils of India. Soil Science 146:359-366.
 30. Sposito, G., LeVesque, C.S., LeClaire, J.P. and Chang, A.C. 1982. Trace elements chemistry in arid-zone field soils amended with sewage sludge: III. Effect of the time on the extraction of trace metals. Soil Science Society of America Journal 47: 898-902.
 31. Thomas, G.W. 1996. Soil pH and soil acidity. p. 475- 490. In: Sparks, D.L. et al. (eds.) Methods of Soil Analysis. Part 3, 3rd ed. American Society of Agronomy Inc., Madison, WI.
 32. Van der Heijden, M.G.A. 2010. Mycorrhizal fungi reduce nutrient loss from model grassland ecosystems. Ecology 91: 1163-1171.
 33. Viveros O.M., Jorquera, M.A., Crowley, D.E., Gajardo, G. and Mora, M.L. 2010. Mechanisms and practical considerations involved in plant growth promotion by rhizobacteria. Journal of Soil Science and Plant Nutrition 10: 293-319.
 34. Wuana, R.A. and Okieimen, F.E. 2011. Heavy metals in contaminated soils: a review of sources, chemistry, risks and best available strategies for remediation. International Scholarly Research Network (ISRN) Ecology 2011: 1-20.
 35. Zahedifar, M. 2017. Sequential extraction of zinc in the soils of different land use types as influenced by wheat straw derived biochar. Journal of Geochemical Exploration 182: 22-31.