بررسی نقش زیست‏ توده ‏ها‏ی گیاهی مختلف بر خصوصیات و تکثیر زیستی کرم‏ های فعال در ورمی‏ کمپوست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده کشاورزی گروه زراعت و اصلاح نباتات

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

جهت بررسی نوع زیست‏توده‏ی گیاهی بر وزن کرم‌های خاکی و خصوصیات کود ورمی‏کمپوست نهایی، پژوهشی در سال زراعی 96 در محیط گلخانه‏ و آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. طرح آزمایشی به‏صورت فاکتوریل در قالب بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار بود. فاکتور اول نوع زیست‏توده‏ی گیاهی شامل بقایای کنجد، گندم و نیشکر و فاکتور دوم وزن کرم خاکی شامل 60- 75 و 90 گرم در بستر اولیه‏ی تولید کود در نظر گرفته شد. طول دوره‏ی آزمایش 90 روز بود. خصوصیات زیستی کرم خاکی و همچنین خصوصیات شیمیایی کود ورمی‏کمپوست نهایی تولید شده اندازه‏گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین وزن کرم بالغ (79/122 گرم) و وزن کل کرم (57/209 گرم) (مجموع کرم بالغ و نابالغ) موجود در کود ورمی‏کمپوست تولید شده از زیست‏توده‏ی کنجد با وزن اولیه‏ی کرم 90 گرم حاصل شد، که این تیمار بیشترین میزان فسفر (5/158 میلی‏گرم در کیلوگرم) را  نیز به خود اختصاص داد. کمترین (15/63 گرم) وزن کرم بالغ در تیمار کاربرد زیست‏توده‏ی نیشکر و وزن اولیه‏ی کرم 60 گرم به‏دست آمد. این در حالی است‏که بیشترین نسبت بازدهی (وزن نهایی کرم به وزن اولیه‏ی آن) (8/2) مربوط به تیمار کاربرد زیست‏توده‏ی کنجد و وزن اولیه‏ی کرم 60 گرم بود. در مجموع مشخص گردید که هم نوع زیست‏توده‏ی به‏کار برده شده و هم کمیت وزن اولیه‏ی کرم خاکی اثرات متفاوتی بر خصوصیات زیستی کرم‏های مؤثر در تولید ورمی‏کمپوست خواهند داشت. به‏گونه‏ای که برای افزایش سرعت رشد و بلوغ کرم‏ها استفاده از زیست‏توده‏ی کنجد و برای تکثیر و زادآوری کرم‏ها زیست‏توده‏ی نیشکر موثرتر بوده است. به‏علاوه برای فراهمی مطلوب عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در کود ورمی‏کمپوست نهایی به‏ترتیب استفاده از زیست‏توده‏ی نیشکر، کنجد و گندم مناسب‏تر بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the role of different plant biomass on the biological characteristics and reproduction of earthworms in vermicomposting process

نویسندگان [English]

 • Amir Aynehband 1
 • sara reisi 2
 • esfandiar fateh 3
1 Professor, Agriculture Faulty, Shahid Chamran Universityof Ahvaz
2 Agriculture FaulMSC in agroecology, Agriculture Faulty, Shahid Chamran University of. Ahvazty, Shahid Chamran University.ahwaz.
3 Associate professor, Agriculture Faulty, Shahid Chamran University of Ahvaz.ahwaz
چکیده [English]

In order to evaluate the influence of different plant biomass on vermiculture and vermicomposting, a greenhouse experiment was conducted for 90 days in Shahid Chamran university of Ahvaz during 2017. Experimental design was factorial based of RCB with 3 replications. First factor was three plant biomass types (sesame, wheat and sugarcane) and second factor was initial earthworm weight (60- 75 and 90 grams). Biological characteristics of earthworm and vermicompost’s chemical characteristics were measured. The results showed that the highest mature earthworm weight (122.79 g) and total earthworm weight (209.57 g) were belonged to sesame biomass with 90 g of earthworm weight. This treatment also had a highest phosphorus rate (158.5 mg/kg). The lowest mature earthworm weight (63.15 gr) was belonged to sugarcane biomass with 60 g of earthworm weight. Also, applying sesame biomass with 60 g earthworm weight had a highest efficiency ratio (2.8). In conclusion, we found that both plant biomass type and initial earthworm weight had different effect on earthworm biological characteristics. In other words, applying sesame plant biomass was suitable for increasing growth rate and maturity of earthworms. Also applying sugarcane plant biomass was suitable for increasing earthworm reproduction. In addition, for the optimum availability of nitrogen, phosphorus and potassium in the final vermicompost was appropriate to use sugarcane, sesame and wheat biomass, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • plant biomass
 • Vermicompost
 • sesame
 • Earth worm
 • nitrogen and efficiency ratio
 1. اله‏دادی‏، ا. اکبری، غ و قهرمانی، ز .1390. تولید ورمی‏کمپوست و فرآورده‏های جانبی آن. چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.ص 160.
 2. عبادی، ز. گرامی، ع و سامی، ک .1386. مطالعه رشد و تکثیر کرم خاکی ( Eisenia Fetida) بر بستر پرورشی حاوی ضایعات مختلف صنعتی و کشاورزی. مجله پژوهش و سازندگی. جلد 76، شماره 3، ص 170-164.
 3. میربلوک، آ. لکزیان، ا و حق نیا، غ .1387. تأثیر هوادهی، خاک و ملاس چغندرقند بر رشد و نمو کرم خاکی
  ( Eisenia Fetida) در بستر کود گاوی. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 22، شماره 2، ص 36-27.
 4. نیک نفس، ع و امیری، م .1390. بررسی بستر مناسب جهت تولید ورمی کمپوست از ضایعات آلی. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی، دانشگاه زنجان. 89- 85.
 5. Amouei, A.I. Yousefi, Z. Khosravi, T. 2017. Comparison of vermicompost characteristics produced from sewage sludge of wood and paper industry and household solid wastes. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 15:5, 10.1186/s40201-017-0269.
 6. Atiyeh, R. M. Edwards, C. A. Subler, S. and Metzger, J. D. 2001.  Pig manure vermicompost as a component of horticultural bedding Plant medium: effects on physicochemical properties and plant growth. Bioresource technology, 78, 11-20.
 7. Bhat, S. A. Singh, J. and Vig, A. P. 2016. Effect on growth of earthworm and chemical parameters during vermicomposting of pressmud sludge mixed with cattle dung mixture. Procedia Environmental Sciences35, 425-434.
 8. Borah, M. C. Mahanta, P. Kakoty, S. K. Saha, U. K. and Sahasrabudhe, A. D. 2007. Study of quality parameters in vermicomposting. Indian journal. Biotechnology, 6, 410- 413.
 9. Busato, J. G. Lima, L. S. Aguilar, N. O. Canellas, L. P. and Olivares, F. L. 2012. Changes in labile phosphorus forms during maturation of vermicompost enriched with phosphorus-solubilizing and diazotrophic bacteria. Bioresource technology, 110: 390–395.
 10. Contreras-Ramos, S. M. Alvarez-Bernal, D. and Dendooven, L. 2009. Characteristics of earthworms (Eisenia fetida) in PAHs contaminated soil amended with sewage sludge or vermicompost. Applied soil ecology41(3), 269-276.Appl. Soil. Ecol, 41(3): 269-276.
 11. Curry, J. P. and Schmidt, O. 2007.The feeding ecology of earthworms–a review. Pedobiologia 50(6): 463-477.
 12. Doan, T. T. Ngo, P. T. Rumpel, C. Van Nguyen, B. and Jouquet, P. 2013. Interactions between compost, vermicompost and earthworms influence plant growth and yield: a one-year greenhouse experiment. Science of the Total Environment, 160, 148-154.
 13. Dominguez, J. and Edwards, C. 1997. Effects of stocking rate and moisture content on the growth and maturation of Eisenia andrei (Oligochaeta) in pig manure. Soil biology and biochemistry, 29(3): 743-746.
 14. Francis, C. A.  2009.  Organic farming: the ecological system, ASA- CSSA Press, London, UK.
 15. Jouquet, P. Dauber, J. Lagerl, J. Lavelle, P. and Lepage, M .2006. Soil invertebrates as ecosystem engineers: intended and accidental effects on soil and feedback loops. Applied soil ecology, 32(2): 153-164.
 16. Jouquet, P. Plumere, T. Thu, T. D. Rumpel, C. Duc, T. T. and Orange, D. 2010. The rehabilitation of tropical soils using compost and vermicompost is affected by the presence of endogeic earthworms. Applied soil ecology, 46(1): 125-133.
 17. Ndegwa, P.M. and Thompson, S. A. 2001. Integrating composting and vermicomposting in the treatment of bioconversion of biosolids. Bioresource technology, 76: 107–112.
 18. Pramanik, P. Ghosh, G. K. Ghosal, P. K. and Banik, P. 2007. Changes in organic–C, N, P and K and enzyme activities in vermicompost of biodegradable organic wastes under liming and microbial inoculants. Bioresource technology98(13): 2485-2494.
 19. Quaik, S. Embrandiri, A. Rupani, P. F. Singh, R. P. and Ibrahim, M. H. 2012. Effect of vermiwash and vermicompost leachate in hydroponics culture of Indian borage (Plectranthus ambionicus) plantlets. In: 11th International Annual Symposium onSustainability Science and Management. Pp 210-214.
 20. Sharma, K. and Garg, V. K. 2018. Comparative analysis of vermicompost quality produced from rice straw and paper waste employing earthworm Eisenia fetida (Sav.). Bioresource technology, 250: 708-715.