شناسایی قارچ‌های بومی خاک‌های آلوده حوزه نفتی مارون اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

2 دانشیار بیماری‏شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز؛ مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم زیستی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار بیماری‏شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

چکیده

در طی این پژوهش، 16 نمونه خاک آلوده به مواد نفتی از چهار میدان در حوزه نفتی مارون اهواز جمع‌آوری شد. با کشت نمونه‌های خاک، 33 جدایه قارچی جداسازی و با استفاده از روش تک‏اسپور و نوک‏هیف خالص‌سازی شدند. بر اساس خصوصیات میکروسکوپی جدایه­ها و مشاهده انواع ساختارهای رویشی و تولیدمثلی، 23 جدایه قارچی جهت شناسائی مبتنی بر ریخت‏شناسی و مولکولی انتخاب شدند. از جدایه‌های خالص شده در محیط کشت مایع سیب زمینی- دکستروز- بروث زیست‏توده (توده میسیلیومی) قارچی تهیه شد. پس از استخراج DNA از میسیلیوم­های خشک - انجمادی شده، نواحی ژنی ITS و Glycerol-3-phosphate dehydrogenase (GPDH، فقط برای Curvularia) با استفاده از آغازگرهای مناسب تکثیر شدند. قطعات تکثیری با استفاده از دو روش رسوب با اتانول و استخراج از ژل خالص‌سازی و سپس توسط شرکت ماکروژن توالی­یابی گردیدند. توالی‏های بدست آمده ویراستاری و مونتاژ شدند و با انجام عملیات جستجوی بلاست و تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی با استفاده از الگوریتم درست‏نمائی بیشینه، جدایه‏ها شناسایی شدند. بر اساس بررسی‏های مولکولی و ریخت‏شناسی، جدایه‏های این تحقیق گونه‏هایAcremonium sclerotigenum، Alternaria destruens، Aspergillus sp.، Cladosporium puyae، Curvularia sp.، Fusarium sp.، Mucor circinelloides، Penicillium oxalicum، P. chrysogenum، Paramyrothecium terrestris، Rhizopus oryzaeوجدایه‌هایی از دو جنس Allophomaو Neodidymelliopsisاز خانوادهDidymellacaeرا شامل شدند. دو گونه‏ی Cladosporium puyae و Paramyrothecium terrestris  برای میکوبیوتای ایران جدید می‏باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physiological responses of common myrtle seedling (Myrtus communis L.) to multimicrobial inoculation under water deficit stress

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Dehdari 1
 • M. Mehrabi-Koushki 2
 • Jamshid Hayati 3
1 Ph.D. Student of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University
2 Associate Professor of Plant Pathology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz; Biotechnology and Bioscience Research Center, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Associate Professor of Plant Pathology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz
چکیده [English]

Common myrtle (Myrtus communis L.) spread in arid and semi-arid regions of Iran which it has many uses in different ways.  In order to investigation of microbial inoculation influence on the physiological changes of M. communis seedlings under water deficit conditions a greenhouse experiment as a factorial in a completely randomized design with three replications was conducted.  Water deficit consisted of 30% field capacity (FC) (severe stress), 60% FC (mild stress) and 100% FC (without stress), and microbial inoculations were including of Funneliformis  mosseae, Rhizophagus intraradices, combination of these two fungal, Pseudomonas fluorescens, P. putida, combination of these two bacteria, and also control (without inoculation). According to the results, in each water regime the highest root colonization was observed in the combination of two fungal. This treatment promoted root colonization by 17.8, 11.3 and 7.75 times in 30% and 60% and 100% of FC treatments respectively compared to the control. Microbial inoculation improved plant yield efficiency in water deficit conditions. In severe water deficit treatment, combined treatments of fungal or bacterial increased photosynthesis (47-48%), stomatal conductance (39-41%), transpiration (62-65%), mesophyll conductance (57-64%), water potential (20-21%), and relative water content (1.4 times), and decreased intracellular CO2 concentration (28-31%) and electrolyte leakage (1.4 times) compared to the control. It can be suggested that microbial inoculation can encourage drought resistance of M. communis seedlings to water deficit. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • electrolyte leakage
 • Mycorrhizal fungus
 • Myrtus communis L. seedling
 • Photosynthesis
 • rhizobacteria
 1. Adekunle, AA. and Adebambo, OA. 2007. Petroleum hydrocarbon utilization by fungi isolated from detarium senegalense (J. F Gmelin) seeds. Journal of American Science, 3: 69–76.
 2. Adenipekun, C.O. and Lawal, R. 2012. Uses of mushrooms in bioremediation: A review. Biotechnology and Molecular Biology Review, 7(3): 62–68.
 3. Ahmadpour, S.A., Mehrabi-Koushki, M. and Farokhinejad, R. 2017. Neodidymelliopsis farokhinejadii, a new fungal species from dead branches of trees in Iran. Sydowia, 69: 171–182.
 4. Al-Nasrawi, H.  2012. Biodegradation of crude oil by fungi isolated from Gulf of Mexico. Journal of Bioremediation and Biodegradation, 3:147.
 5. Ainsworth, G.C. 1971. Ainsworth and Bisby’s Dictionary of the Fungi. 6th ed. Commonwealth Mycological Institute, Kew, Surrey, England. 663 pp.
 6. Aust, S.D. 1990. Degradation of environmental pollutants by Phanerochaete chrysosporium Microbial Ecology, 20: 197–209.
 7. Babaahmadi, G., Mehrabi-Koushki, M. and Hayati,J. 2018. Allophoma hayatii sp. nov., an undescribed pathogenic fungus causing dieback of Lantana camarain Iran. Mycological Progress, 17(3): 365–379.
 8. Balaji, V., Arulazhagan, P. and Ebenezer P. 2014. Enzymatic bioremediation of polyaromatic hydrocarbons by fungal consortia enriched from petroleum contaminated soil and oil seeds. Journal of Environmental Biology, 35(3): 521–9.
 9. Bartha, R. and Atlas, R.M. 1977. The microbiology of aquatic oil spills. Advances in Applied Microbiology, 22: 225– 266.
 10. Behnood, M., Nasernejad, B. and Nikazar, M. 2013. Biodegradation of crude oil from saline waste water using white rot fungus Phanerochaete chrysosporium. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 30(4).
 11. Berbee, M., Pirseyedi, M. and Hubbard, S. 1999. Cochliobolus phylogenetics and the origin of known, highly virulent pathogens, inferred from ITS and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase gene sequences. Mycologia, 91: 964–977.
 12. Bogusławska-Wąs, E. and Dąbrowski, W. 2001. The seasonal variability of yeasts and yeast-like organisms in water and bottom sediment of the Szczecin Lagoon. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 203(5–6): 451–458.
 13. Chaillan, F., Le Flèche, A., Bury, E., Phantavong, Y.H., Grimont, P., Saliot, A. and Oudot, J. 2004. Identification and biodegradation potential of tropical aerobic hydrocarbon-degrading microorganisms. Research in Microbiology, 155(7): 587–595.
 14. Cupers, C., Pancras, T., Grotenhuis, T. and Rulkens, W. 2002. The estimation of PAH bioavailability in contaminated sediments using hydroxypropyl-B-cylodextrin and triton x-100 extraction techniques. Chemosphere, 46: 1235–1245.
 15. Dritsa, V., Rigas, F., Natsis, K. and Marchant, R. 2007. Characterization of a fungal strain isolated from a polyphenol polluted site. Bioresource Technology, 98: 1741–1747.
 16. Eggen, T. and Majcherczykb, A. 1998. Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons  (PAH) in contaminated soil by white rot fungus Pleurotus ostreatus. International Biodeterioration and Biodegration, 4: 111–117.
 17. Ekundayo, F.O., Olukunle, O.F. and Ekundayo, E.A. 2012. Biodegradation of bonnylight crude oil by locally isolated fungi from oil  contaminated soils in Akure, Ondo state. Malaysian Journal of Microbiology, 8(1): 42–46.
 18. Gesinde, A.F., Agbo, E.B., Agho, M.O. and Dike, E.F.C. 2008. Bioremediation of some nigerian and arabian crude oils by fungal isolates.International Journal of Pure and Applied Sciences,2(3): 37–44.
 19. Hall, T.A. 1999. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symposium Series, 41: 95–98.
 20. Heidari, K., Mehrabi-Koushki, M. and Farokhinejad, R. 2018. Curvularia mosaddeghii sp. nov., a novel species from the family Pleosporaceae. Mycosphere, 9: 635–646.
 21. Khan, A.G. 2005. Role of soil microbes in the rhizospheres of plants growing on trace metal contaminated soils in phytoremediation. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 18(4): 355–364.
 22. Margesin, R., Zimmerbauer, A. and Schinner, F. 2000. Monitoring of bioremediation by soil biological activities. Chemosphere, 40(4): 339–346.
 23. Merkl, N., Schultze-Kraft, R. and Infante, C. 2005. Assessment of tropical grasses and legumes for phytoremediation of petroleum contaminated soils. Water, air, and soil pollution, 165: 195–209.
 24. Mohsenzadeh, F., Nasseri, S., Mesdaghinia, A., Nabizadeh, R., Chehregani, A. and Zafari, D., 2009. Identification of petroleum resistant plants and rhizospheral fungi for phytoremediation petroleum contaminated soils. Journal Japan Petroleum Institute, 52:198–20.
 25. Mohsenzade, F., Nasseri, S., Mesdaghinia, A., Nabizadeh, R., Zafari, D., Khodakaramian, GH. and Chehregani, A. 2010. Phytoremediation of petroleum- polluted soils: Application of Polygonum aviculare and its root- associated (penetrated) fungal strains for bioremediation of petroleum– polluted soils. Ecotoxicology and Environmental Safety, 73: 613– 619.
 26. Mouhamadou, B., Faure, M., Sage, L., Marçais, J., Souard, F. and Geremia RA. 2013. Potential of autochthonous fungal strains isolated from contaminated soils for degradation of polychlorinated biphenyls. Fungal Biology, 117(4): 268–274.
 27. Nicolotti, G. and Egli, S. 1998. Soil contamination by crude oil:  impact on the mycorhizosphere and on the revegetation potential of forest trees. Environmental Pollution, 99: 37–43.
 28. Obire, O. and Anyanwu, E.C. 2009. Impact of various concentrations of crude oil on fungal populations of soil. International Journal of EnvironmentalScience and Technology, 6(2): 211–218.
 29. Raghukumar, C., Shailaja, M.S., Parameswaran, P.S. and Singh, S.K. 2006. Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons from aqueous media by the marine fungus NIOCC 312: Involvement of lignindegrading enzymes and exopolysaccharides. Indian Journal Mar Science, 35(4): 373-379.
 30. Raeder, U. and Broda, P. 1985. Rapid preparation of DNA from filamentous fungi. Letters in Applied Microbiology, 1: 17–20.
 31. Saraswathy, A. and Hallberg, R. 2002. Degradation of pyrene by indigenous fungi from a former gasworks site. FEMS Microbiology Letters, 210(2): 227-232.
 32. Singh, H. 2006. Fungal metabolism of polycyclic aromatic hydrocarbons. In: Singh H (ed) Mycoremediation, fungal bioremediation. Wiley, Hoboken, NJ, 283–356.
 33. Tamura, K., Stecher, G., Peterson, D., Filipski, A. and Kumar, S. 2013. MEGA6: molecular evolutionary genetics analysis version 6.0. Molecular Biology and Evolution, 30: 2725-2729.
 34. Vogel, T.M. 1996. Bioaugmentation as a soil bioremediation approach. Current Opinion in Biotechnology, 7: 311-316.
 35. White, T.J., Bruns, T., Lee, S. and Taylor, J. 1990. Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. In: Innis, M.A.,Gelfand, D.H., Sninsky, J.J. and White, T.J. (eds) PCR protocols: a guide to methods and applications. Academic Press, New York, pp 315–322.
 36. Yateem, A., Balba, M.T. and AI-Awadhi, N. 1997. White rot fungi and their role in remediating oil-contaminated soil. Environment International, 24: 181-187.