اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

کامبیز بازرگان

رشته خاکشناسی، گرایش حاصلخیزی خاک و تغذیه دانشیار موسسه تحقیقات خاک و اب

bazargan_kyahoo.com
026-36208796

اعضای هیات تحریریه

هادی اسدی‌رحمانی

میکروبیولوژی خاک استاد و رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب

asadi_1999yahoo.com
026-36208796

حسین بشارتی

میکروبیولوژی خاک استاد موسسه تحقیقات خاک و آب

besharati1350yahoo.com
026-36208796

عبدالحسین ضیائیان

دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

ziaeianyahoo.com
026-36208796

حسینعلی علیخانی

خاکشناسی (گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک استاد دانشگاه تهران

halikhanut.ac.ir
026-36208796

ناصر علی اصغر‌زاد

علوم خاک، بیولوژی خاک استاد دانشگاه تبریز

n-aliasghartabrizu.ac.ir
026-36208796

سردبیر

علیرضا فلاح نصرت آباد

میکروبیولوژی خاک استاد مؤسسه تحقیقات خاک وآب

rezafayahyahoo.com
026-36208796

اعضای هیات تحریریه

احمد گلچین

بیولوژی خاک استاد دانشگاه زنجان

agolchin2011yahoo.com
026-36208796

امیر لکزیان

بیولوژی خاک استاد دانشگاه فردوسی مشهد

alakzianyahoo.com
026-36208796

حبیب اله نادیان قمشه

خاکشناسی استاد دانشگاه رامین اهواز

nadian_habibyahoo.com
026-36208796

فرشید نوربخش

علوم خاک استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

farshidcc.iut.ac.ir
026-36208796

ویراستار انگلیسی

امیر لکزیان

بیولوژی خاک استاد دانشگاه فردوسی مشهد

alakzianyahoo.com
026-36208796

مدیر اجرایی

کیانا خامه چی

مهندسی کشاورزی -آبیاری و زهکشی مدیر اجرایی نشریه زیست شناسی خاک-مؤسسه تحقیقات خاک و آب

jsb.soilbiologyyahoo.com
026-36208796