نویسنده = احمد علی پوربابایی
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه تنوع ژنتیکی، توانایی گره‌زایی و کارایی تثبیت نیتروژن باکتری‌های ریزوبیوم جداسازی شده از گره‌های یونجه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-69

10.22092/sbj.2013.120916

علی سلطانی طولارودی؛ حسینعلی علیخانی؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ هادی اسدی رحمانی؛ کاظم خاوازی؛ احمد علی پوربابایی