نویسنده = جواد هادیان
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ فیزیولوژیک نهال مورد (Myrtus communis L.) به تلقیح با میکروارگانیسم‌ها در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 7، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 168-180

10.22092/sbj.2019.123946.149

صغری عزیزی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ جواد هادیان؛ علیرضا فلاح؛ سید علی محمد مدرس ثانوی