نویسنده = محمد‌رضا نیشابوری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سدیم دو دسیل بنزن سولفونات (SDBS) بر برخی شاخص‌های زیستی خاک

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-114

10.22092/sbj.2019.118565

علی برزگر گنبری؛ شاهین اوستان؛ ناصر علی اصغرزاد؛ محمد‌رضا نیشابوری