دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارزیابی نقش ویژگی‌های زیستی در کیفیت خاک زیرحوضه هنام استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

10.22092/sbj.2023.362579.253

اشرف اسمعیلی زاد؛ رسول شکری؛ ناصر دوات گر؛ حسین کاری دولت اباد