دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

جداسازی قارچ‌های حل کننده فسفات از خاک‌های ایران و بررسی خصوصیات محرک رشد گیاهی در آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22092/sbj.2021.355140.220

لاله فریدیان؛ علیرضا فلاح؛ حسین کاری دولت آباد؛ ژیلا بهارلوئی


اثر کاربرد باکتری محرک رشد مولد بیوفیلم و اسید آمینه تریپتوفان بر عملکرد و غلظت کادمیوم در اندام‌هوایی گیاه چاودار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.22092/sbj.2022.354435.217

اسماعیل کریمی؛ شکوفه محمدی؛ عزت اله اسفندیاری


اثر متابولیت‌های حاصل از تجزیه میکروبی پر مرغ بر رشد کاهو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.22092/sbj.2022.355784.223

لیلی احمدی؛ کاظم Kazem؛ ژیلا بهارلوئی؛ محمد حسین داودی