جداسازی باکتری‌های سودوموناس فلورسنس از ریزوسفر درختان پسته و تعیین برخی خصوصیات محرک رشدی آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم‌خاک، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

2 دانشیار گروه علوم‌خاک، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

3 استادیار گروه علوم‌خاک، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

چکیده

باکتری­های سودوموناس فلورسنس از مهم­ترین ریزجانداران خاکزی هستند که با داشتن خصوصیات محرک رشدی متعدد می­توانند موجب بهبود رشد گیاه گردند. این پژوهش به­منظور جداسازی باکتری­های سودوموناس فلورسنس از ریزوسفر درختان پسته و تعیین برخی از خصوصیات محرک رشدی آن­ها انجام شد. ابتدا 34 جدایه سودوموناس فلورسنس از 80 نمونه خاک ریزوسفری جمع­آوری شده از مناطق پسته­کاری رفسنجان جداسازی و خالص­سازی شد. سپس توانایی تولید سیدروفور، اکسین، سیانید هیدروژن، انحلال نمک­های کم محلول تری­کلسیم­فسفات، ZnO و ZnCO3 در محیط جامد و مایع بررسی شد. نتایج نشان داد که تمامی جدایه­های مورد مطالعه توانایی تولید سیدروفور در محیط CAS آگار را دارا بودند. متوسط تولید سیدروفور و نسبت هاله به کلنی به ترتیب 05/2 و 86/2 (جدایه D9) بود. 88/96 درصد جدایه­ها قادر به تولید اکسین در غلظت 100 پی­پی­ام  ال- تریپتوفان بودند. بیشترین اکسین تولید شده 64/16 میکروگرم بر میلی لیتر مربوطه به جدایه D15 بود. ارزیابی تولید HCN با استفاده از دفترچه مانسل رنگ نشان داد که جدایه D24 بیشترین HCN را تولید کردوهم­چنین 75 درصد جدایه­ها توانایی تولید HCN را داشتند. نتایج نشان داد که تمامی جدایه­ها قادر به انحلال تری­کلسیم­فسفات در محیط PKV جامد و مایع هستند. بیشترین مقدار فسفر حل شده برابر 705 میکروگرم بر میلی­لیتر و مربوط به جدایه D6 بود. هم­چنین به­ترتیب 75 و 48 درصد جدایه­ها قادر به انحلال نمک­های نامحلول ZnO و ZnCO3 در محیط PKV بودند. متوسط روی حل شده توسط جدایه های سودوموناس فلورسنت از منبع ZnO و ZnCO3 به ترتیب برابر 47/8 و 48/2 میکروگرم بر میلی لیتر بود. بیشترین روی حل شده از منبع ZnO و ZnCO3 به ترتیب برابر 37/67 و 70/7 میکروگرم بر میلی­لیتر و مربوط به جدایه­های D14 و D25 مربوط بود.نتایج نشان داد که تلقیح با جدایه­های برتر مورد آزمایش موجب افزایش معنی­دار ارتفاع نهال، سطح برگ، وزن خشک اندام­هوایی و ریشه و هم­چنین غلظت فسفر، آهن، روی، منگنز و مس در اندام­هوایی نهال­های پسته شد. با توجه به نتایج، جدایه­های منتخب می­تواند برای تهیه زاد مایه مناسب استفاده شود. 

عنوان مقاله [English]

Isolation and evaluation of plant growth promoting indices of Pseudomonas fluorescens isolated from Pistachio rhizosphere

نویسندگان [English]

  • F. Azarmi 1
  • V. Mozaffari 2
  • P. Abbaszadeh Dahaji 3
  • M. Hamidpour 2
چکیده [English]

Pseudomonas fluorescens bacteria are the most important plant growth promoting rhizobacteria that improve the growth and plant nutrition. The aim of this research was to isolate and evaluate the PGP indices of Pseudomonas fluorescens isolates from pistachio trees rhizosphere. Thirty four Pseudomonas fluorescens isolates were isolated from eighty rhizospheric soil samples from Pistachio orchards located in Rafsanjan provence. The ability of Siderophore production, auxin, HCN and dissolution potential of Ca3 (PO4)2, ZnO and ZnCO3 in solid and liquid medium of all isolates were evaluated. The results indicated that all isolates were able to produce sidrophore in CAS agar. The average production of sidrophore and the ratios of halo to colony diameter were 2.05 and 2.86 (belonged to the D9 isolate), respectively. Most of isolates (96.88%) were able to produce auxin at 100 ppm of L-tryptophan.  The highest amount of produced auxin was 16.64 µg/ml (D15 isolate). Evaluation of HCN production using the muncell color system showed that 75% of isolates were able to produce HCN and D24 isolate produced the maximum HCN. The results indicated that all Pseudomonas fluorescens isolates were capable of solubilizing Ca3 (PO4)2 in the solid and liquid PKV media. The highest amount of dissolved P was 705 µg/ ml and it was belong to D6 isolate. 75% and 48% of isolates were capable of solubilizing ZnO and ZnCO3 in a PKV liquid medium, respectively. The average dissolved Zn by Pseudomonas fluorescens isolates in liquid medium containing ZnO and ZnCO3 were 8.47 and 2.48 µg/ ml, respectively.  The highest amount of dissolved Zn from ZnO and ZnCO3 sources were 67.37 and 7.70 µg ml-1, (D14 and D25) respectively. The results also indicated that inoculation of pistachio seedlings with superior isolates increased the seedlings height, leaf area, shoot and root dry weights and concentrations of P, Fe, Zn, Mn and Cu in shoot significantly. According to the results, superior isolates can be used to provide an appropriate inoculum.