دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 87-196 
تأثیر مایه‌زنی جدایه‌های بومی ازتوباکتر بر عملکرد و شاخص‌های رشد گندم آبی در ایران

صفحه 149-157

10.22092/sbj.2015.100865

هوشنگ خسروی؛ علیرضا توسلی؛ محمد‌حسین سدری؛ عبد‌الحسین ضیائیان؛ حمیدرضا حمیدرضا ذبیحی؛ عفت‌الزمان منتظری