تأثیر دو جدایه باکتری مقاوم به شوری بر رشد جو در سطوح مختلف شوری خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار، گروه مهندسی علوم خاک ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

شورییکیازمهم­ترینتنش­هایغیرزیستیمحدودکنندهتولیدمحصولاتکشاورزیدر مناطقخشکونیمه خشک
می­باشدکهاز رشد و بهره­وری گیاهان جلوگیری می­کند. استفاده از باکتری­های ریزوسفری مقاوم به شوری یک راهبرد مؤثر برای تسهیل رشد گیاهان در خاک­های شور می­باشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر دو جدایه باکتری ریزوسفری مقاوم به شوری بر ارتقاء رشد جو در خاک­های شور می­باشدآزمایش به صورت فاکتوریل با دو فاکتور شوری در 4 سطح ( 4، 8 و 12دسی­زیمنس­برمتر) و باکتری در سه سطح (بدون تلقیح، تلقیح شده با باسیلوس سابتیلیس و کورینه­باکتریوم گلوتامیکوم) در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه اجرا شد. پس از 8 هفته برخی شاخص­های رشد جو از جمله وزن تر و خشک اندام هوایی،‌ وزن خشک ریشه،‌ ارتفاع بوته،‌ تعداد پنجه، تعداد برگ و میزان کلروفیل برگ اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که تأثیر سطوح شوری بر تمام پارامترها معنی­دار شد. تلقیح باکتری در سطوح مختلف شوری به طور معنی­داری باعث افزایش وزن تر و خشک اندام هوایی (05/0P<)، میزان کلروفیل برگ (05/0P<) و ارتفاع بوته (001/0P<)گردید. نتایج این تحقیق تأثیرات بهبودبخشنده­ی باکتری­هایریزوسفری مقاوم به شوری را بر کاهش اثرات منفی ناشی از تنش شوری در جو نشان داد.

عنوان مقاله [English]

Effect of Two Salt Tolerant Bacteria Isolates on Barley Growth under Different Soil Salinity Levels

نویسندگان [English]

  • S. Jafari 1
  • M. Chorom 2
  • N. Enayatizamir 3
  • H. Motamedi 4
چکیده [English]

Salinity is one of the most important abiotic stresses limitingthe production of agricultural crops in arid and semi arid areaswhich prevents the growth and productivity of plants. The use of salt tolerantrhizospheric bacteria is an effective strategy to facilitate the growth of plants in saline soils. The aim of this study was to investigate the effects of two isolates of halotolerant rhizospheric bacteria on the promotion of barley growth in saline soils. An experiment with completely randomized factorial design was carried out with two factors including salinity in four levels (2, 4, 8 and 12 dS/m) and bacteria in three levels (none inoculated, inoculated with Bacillus subtilis and Corynebacterium glutamicum) in greenhouse condition. Shoot/root wet and dry weights, plant height, tiller number, leaf number, leaf chlorophyll content and shoot length were measured after 8 weeks. Results showed that salinity had significant effects on all measured parameters.  Wet and dry weight of shoot (P<0.05), chlorophyll content of leaves (P<0.05) and height of shoot (P<0.001) increased significantly when barley seedlings were inoculated bysalt tolerant bacteria in various levels of salinity. The results also indicated that halo tolerant rhizospheric bacteria reduced the negative effects of salinity on barely growth.