کارایی تلقیح ریزوباکتری Pseudomonus putida 169بر بهبود برخی صفات رویشی نهال‌ استبرق (Calotropis procera Ait.) تحت تنش خشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

چکیده

تحقیق پیش رو با هدف بررسی تأثیر ریزوباکتری سودوموناس بر برخی صفات رویشی نهال استبرق
(Calotropis procera Ait.) تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه انجام ‌شد. این آزمایش با دو سطح تلقیح (ریزوباکتری سودوموناس پوتیدا، و شاهد یا عدم تلقیح) و شش سطح تنش خشکی با فواصل آبیاری (3، 6، 9، 12، 15 و 18 روز) در مدت شش ماه به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار شکل ‌گرفت. نتایج نشان داد که اغلبِ صفات اندام هوایی و زمینی نهال‌های استبرق پاسخ معنی‌داری به تلقیح ریزوباکتری در شرایط تنش خشکی نشان دادند. با این ‌وجود، تا فاصله آبیاری 9 روزه درصد زنده‌مانی، همانند ارتفاع، در نهال تلقیح شده و نشده تفاوت معنی‌داری نشان ندادند. این در حالی است که بعضاً تا همین فاصله آبیاری، در اندازه برخی پارامترهای رویشی نهال­های تلقیح نشده نسبت به نهال­های تلقیح شده کاهش چشمگیری مشاهده نشد. از این تحقیق آشکار می‌شود که در تنش‌های خشکی شدیدتر (فاصله آبیاری بیش از 9 روز)، ریزوباکتری سودوموناس سبب جلوگیری از کاهش اندازه برخی پارامترهای رویشی می‌شود. از این رو، برای تحصیل رویش مطلوب نهال استبرق به همراه تقلیل هزینه­ها، می­توان از اعمال ریزوباکتری سودوموناس پوتیدا تا فاصله آبیاری 9 روز پرهیز کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of Pseudomonus putida 169 on improvement few growth characters of Calotropis procera seedling Under Drought Stress

نویسندگان [English]

  • M. Bahmani 1
  • G. A. Jalali 2
  • A. Asgharzadeh 3
  • M. Tabari 2
چکیده [English]

The present study was aimed to study the efficiency of Pseudomonus putida 169 on few growth characters of Calotropis procera seedling under drought stress in greenhouse condition. The experiment was conducted as a completely randomized design with factorial arrangement and three replications. Experimental factors included two levels of inoculation (non-inoculated or control and Pseudomonus putida 169) and six levels of drought stress (with irrigation interval 3, 6, 9, 12, 15 and 18 days) in 6 months. The results indicated that most of aerial and ground organs of Calotropis seedlings significantly responded to inoculation under drought conditions. However, survival rate as well as height of non-inoculated and inoculated seedlings did not display prominent differences until irrigation period of 9 days. Up to irrigation interval of 9-days, there was not an outstanding reduction in amount of some growth parameters of non-inoculated seedlings compared with inoculated seedlings. From this investigation it is revealed that in more severe drought stress (9-days interval) rhizobacterium inoculation of Pseudomonus putida 169 induces to prevent from decrease of amount of some growth parameters. Thus, in order to achieve the suitable growth of Calotropis seedling together with cost reduction, it can be avoid applying the rhizobacterium inoculation of Pseudomonus putida 169 until 9-days irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calotropis procera
  • drought
  • Pseudomonas
  • Growth