دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 92-187