بررسی بیان ژن‌های دخیل در سازش به کمبود فسفر در گره‌های دو سویه از باکتری همزیست نخود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زیست‌شناسی دانشگاه لرستان

چکیده

تولید محصول در لگوم­های مهم مانند نخود اغلب توسط کمبود فسفر خاک کاهش پیدا می­کند. این کاهش به بازداشته شدن فعالیت گره و نتیجتاً کاهش تثبیت نیتروژن در شرایط کمبود فسفر نسبت داده می­شود. بنابراین شناسایی مکانیسم­های مولکولی مسئول بهبود عملکرد همزیستی تحت­شرایط کمبود فسفر در رابطه همزیستی نخود-مزوریزوبیوم می­تواند برای بالا بردن پتانسیل تولید محصول این لگوم از طریق روش­های مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات استفاده شود. در این مطالعه، میزان تغییرات در بیان برخی ژن­ها تحت شرایط کمبود فسفر در مقایسه با شرایط فسفر کافی (شاهد) در دو رابطه همزیستی (نخود-M. mediterraneum SWRI9 و نخود- M. ciceri CP-31) توسط روش Real-time PCR بررسی شد. نتایج مربوط به پارامترهای رشد و محتوی فسفات معدنی در گره و ریشه نشان داد که رابطه همزیستی نخود- M. mediterraneum SWRI9 نسبت به کمبود فسفر حساس و نخود- M. ciceri CP-31 نسبت به کمبود فسفر مقاوم است. در شرایط کمبود فسفر، میزان بیان ژن­هایInorganic phosphate transporter 1-4like ، Inorganic phosphatase 2-like و Malate dehydrogenase در گره­های نخود- M. ciceri CP-31افزایش معنی­داری را در مقایسه با میزان بیان این ژن­ها در گره­های تحت شرایط فسفر کافی نشان داد. بیان ژن Phosphate transporter 1 در گره­های هر دو رابطه همزیستی تحت تنش کمبود فسفر کاهش پیدا کرد. به علاوه، سطح بیان ژنHistidine kinase  در گره­های نخود-M. mediterraneum SWRI9 افزایش قابل ملاحظه­ای را در پاسخ به کمبود فسفر نشان داد. پاسخ متفاوت عملکرد همزیستی به شرایط کمبود فسفر در دو رابطه همزیستی با اختلاف در سطح بیان ژن­های مورد بررسی مرتبط می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expression of genes involved in adaptation to low phosphorus in nodules of two symbiotic associations of chickpea-Mesorhizobium

نویسنده [English]

  • M. Nasr Esfahani
چکیده [English]

Crop production of important legumes such as chickpea is often limited by low phosphorus (P) in soils. This limitation that is mainly attributed to inhibition of nodule activity and consequently decline in nitrogen fixation under P deficiency. Therefore, the precise identification of molecular mechanisms responsible for improvement of symbiotic effectiveness of symbiotic associations of legume-rhizobium can be used to enhance productivity through genetic engineering and breeding methods. In this study, changes in expression level of some genes in nodules of two symbiotic associations (chickpea-M. mediterraneum SWRI9 and chickpea-M. ciceri CP-31) under P starvation were investigated by Real-time PCR. Based on the results obtained from thegrowth parameters and Pi content in nodules and roots, the two examinedstrains of rhizobia differ markedly in tolerance to phosphorus deficiency.chickpea-M. mediterraneum SWRI9 was  a P deficiency sensitive symbiotic associations and chickpea-M. ciceri CP-31 was much more tolerant one to P deficiency. Under P deficiency, the expression level of inorganic phosphate transporter 1-4like, inorganic phosphatase 2-like and malate dehydrogenase genes in nodules chickpea-M. ciceri CP-31 increased as compared their expression under P-sufficient conditions. In both symbiotic associations, the expression level of Phosphate transporter 1 in nodules decreased under P deficiency. In addition, the expression level of histidin kinase genes increased in nodules of chickpea-M. mediterraneum SWRI9 in response to P deficiency. Different response of symbiotic effectiveness to P deficiency in two symbiotic associations is related to difference in expression level of studied genes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mesorhizobiumciceri
  • Mesorhizobiummediterraneum
  • inorganic phosphate
  • expression gene
  • real time PCR