دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 89-212 

مقاله پژوهشی

مروری بر تحقیقات بیولوژی خاک و ویژگی‌های زیستی خاک‌های ایران

صفحه 89-122

10.22092/sbj.2017.109306

حسین بشارتی؛ ناصر علی‌اصغرزاد؛ کاظم خاوازی؛ هادی اسدی رحمانی