دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 1-87 
3. بررسی تأثیر تلقیح میکروبی بر کارایی جذب فسفر ذرت و آفتابگردان

صفحه 27-37

10.22092/sbj.2016.106756

زهرا اشکیود؛ رقیه موسوی؛ ابراهیم سپهر؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ عباس صمدی