تأثیر باکتری‌های حل کننده فسفر و قارچ‌های میکوریزا بر برخی خصوصیات گل قرنفل (Dianthus barbatus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیارگروه باغبانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر باکتری­های حل کننده­ی فسفر و قارچ میکوریزا بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گل قرنفل (Dianthus barbatus)، آزمایش گلخانه‌ای به صورت فاکتوریلدر قالب طرح آماریبلوک­های کامل تصادفی با 12 تیمارشامل: میکوریزا در دو سطح (مصرف و عدم مصرف میکوریزا)،باکتری‌های حل کننده فسفردر دو سطح (تلقیح و عدم تلقیح)، کود شیمیایی (سوپر فسفات) در سه سطح (0، 50 و 100میلی گرم در لیتر)،در 4 تکرار با 48 پلاتآزمایشیو 240 گیاه قرنفل انجام شد. باکتری مورداستفاده در این پژوهش باکتری 187ازگونهPseudomonas  fluoresens   وقارچ میکوریزای آربسکولار (VAM) از گونه­های Claroideoglumus etunicatum، Rhizophagus intraradices و Funneliformis  mosseae انتخاب شدند و در مراحل بذری و انتقال نشاء مورد استفاده قرار گرفتند. صفات اندازه گیری شدهعبارتند از: عمر گل، کلروفیل کل، درصد کلونیزاسیون ریشه،میزان فسفر اندام هوایی و ارتفاع ساقه اصلی.نتایج نشان دادکهمصرفقارچ میکوریزا آربسکولاربر کلروفیل کل، کلونیزاسیون و ارتفاع ساقهاصلی تفاوت معنی‌دارایجاد نمود و مصرف باکتری­های حل کننده فسفر روی تمام صفات اندازه­گیری شده اثر معنی­دار داشت و استفاده از این دو کود زیستیمصرف سوپر فسفاترا تا 50 درصد کاهش دادند. مصرفدو میکروارگانیسم همراهبا 50 درصد سوپرفسفات، بهترین تیمار از نظرافزایش درصد کلونیزاسیون و کلروفیل کل بودو با افزایشمصرفسوپر فسفات، درصد کلونیزاسیون کاهش یافت. استفاده از میکروارگانیسم­های حل کننده فسفر 25/32 روز عمر گل را نسبت به شاهد افزایش داد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of phosphate solubilizing bacteria and mycorrhizal fungi on quantity and quality features of sweet William (Dianthus barbatus)

نویسندگان [English]

 • M. Barari Ziabari 1
 • D. Hashemabadi 2
چکیده [English]

In order to study the effect of phosphorous solubilizing bacteria (P) and mycorrhizal fungi on quantitative and qualitative traits of sweet william (Dianthus barbatus), a factorial experiment carried out based on completely randomized block design with 12 treatments: mycorrhizal fungi in two levels (with and without), solubilizing phosphorous (P) bacteria in two levels (with and without) and super phosphate in three levels (0, 50, 100%) and 4 replications, 48 plots and 240 plants. Pseudomonas fluoresens and Claroideoglumus etunicatum, Rhizophgus intraradices and Funneliformis mossea were used for seed inoculation at sowing date. In this experiment, display life, chlorophyll content, colonization percent, phosphorus concentration and main stem height were measured. Results showed that effect of solubilizing P bacteria was significant on main stem height, display life, phosphorus uptake. Solubilizing phosphorus bacteriaÇmycorrhizal fungiÇ50% super phosphate treatment was the best treatment in colonization. Root colonization reduced significantly with increasing the chemical fertilizer application. The highest shoot dry matter observed in mycorrhizal fungi and 100% chemical fertilizer treatment. Solubilizing phosphorous bacteria increased vase life (66.00 days) compared to control treatment (32.75 days). 

کلیدواژه‌ها [English]

 • mycorrhizal fungi
 • Phosphorus solubilizing bacteria
 • yield
 • Sweet William (Dianthus barbatus)
 1. اسدی رحمانی، ه. و فلاح، ع. ر. 1379. اهمیت تولید و توسعه کودهای بیولوژیک محرک رشد گیاه.مجله علوم خاک و آب. جلد 12(7): 105-97.
 2. خواجه‌پور، م. ر. 1385. اصول و مبانی زراعت ‍‍‍‍(نگارش دوم). انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان. 386صفحه.
 3. درزی، م. ت.، قلاوند،ا.، رجالی، ف. و سفیدکن، ف. 1385. بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه. ‍‍‍‍ فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی ومعطر ایران. جلد 22(4) :276-292.
 4. رجالی، ف.، اسدی رحمانی، ه.، خاوازی، ک.، اصغرزاده، ا. و افشاری، م. 1389. جایگاه کودهای بیولوژیک فسفاتی و ضرورت توسعه آنها در کشاورزی ایران. اولین کنگره چالش­های کود در ایران: نیم قرن مصرف کود. 12-10 اسفند. تهران.
 5. رضوانی، م.، افشنگ، ب.، قلی زاده، ع. و زغفریان، ف. 1390. ارزیابی تأثیر قارچ میکوریزا و منابع مختلف فسفر بر رشد و جذب فسفر در سویا. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار. جلد اول، شماره دوم. 22 صفحه.
 6. صانعی شریعت پناهی، م. و بابازاده درجزی، ب. 1389. پرورش، نگهداری و تکثیر گیاهان فضای آزاد. نشر سپهر مهرگان . 397 صفحه.
 7. صلحی، م.، جعفری،ا.، محلوبی، م. و دوازده امامی، س. 1386. مدیریت تغذیه گیاهی در کشاورزی ارگانیک. فصلنامه علمی کشاورزی پایدار. سال چهارم (4)43-38.
 8. عابدینی آبکسری، ح. 1392. تأثیر کود فسفات زیستی و بسترهای مختلف کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی شمعدانی پیچ (Pelargonium peltatum). پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
 9. کریمیان، ن. 1377. پیامدهای زیاده روی در مصرف کودهای شیمیایی فسفری. نشریه علمی پژوهشی خاک و آب، جلد 12، شماره 4. موسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.
 10. قربانیان، د، رجالی، ف و اسمعیلی زاد، ا. 1393. بررسی کارایی همزیستی قارچ‌های میکوریزا با گیاه ذرت تحت شرایط تنش کم آبی و سطوح مختلف فسفر. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. جلد 28 (4) 677 -689.
 11. Abdel-Fattah, G.M., Migaher, F.F. and Ibrahim, A.H. 2002. Interactive effects of endomycorryhizalfungus Glomus etunicatum and phosphorus fertilization on growth and metabolic activities of broad bean plants under drought stress conditions. Pakistan Journal of Biological Sciences 5:835-841.
 12. Belimov, A.A., Safromova, V.I. and Mimura, T. 2002. Response of spring rape to inoculation with plant growth-promoting rhizobacteria containing l-aminocyclopropane-l-carboxylate deaminase depends on nutrient status of the plant. Canadian Journal of Microbiology, 48:189-199.
 13. Clark, R.B. and Zeto, S.K. 1996. Mineral acquisition by mycorrhizal maize grown on acid and alkaline soil. Soil Biology and Biochemistry. 28: 1405 – 1503.
 14. Demir, S. 2004. Influence of Arbuscular mycorrhiza on some physiology growth parameters of peppers. Turkish Journal of Biology, 28: 85 – 95.
 15. Giovannetti, M. and Mosse, B. 1980. An evaluation of techniques for measuring vesicular arbuscular mycorrhizal infection in roots. New Phytologist, 84: 489–500.
 16. Glick, B.R. 2005. Modulation of plant ethylene levels by the bacterial enzyme ACC deaminase. FEMS Microbiology Letters. 251: 1-7.
 17. Goldstein, A.H., Rogres, R. D. and Mead, G. 1993. Mining by microbe. Nature Biotechnoliogy, 11:1250 – 1254.
 18. Jakobsen, I. 1995. Transport of phosphorus and carbon in VA mycorrhiza In: Mycorrhizae, structure, function, molecular biology and biotechnology. A Varma and B. Hock (eds). Springer – Verlag. Berlin. PP. 297 – 324.
 19. Kirchner, M.­J., Wollum, A.­G. and King, L.­D. 1993. Soil microbial population and ativities in reduced chemical input agroecosystems. Soil Science Society of  America Journal, 57: 1289 – 1295.
 20. Mazumdar, B. C. and Majumder,  K. 2003. Methods on physicochemical analysis of fruits. Daya Publishing House, 187p.
 21. Ravnskov, S. and Jakobsen, I. 1999. Effects of Pseudomonas fluorescence DF 57 on growth and P uptake of two arbuscular mycorrhizal fungi in symbiosis with cucumber. Mycorrhizea, 8: 329-334.
 22. Singh, Y. P., Dwivedi, R. and Dwivedi, S. V. 2008. Effect of bio-fertilizer and graded dose of nitrogen on growth and flower yield of Calendula officinalis. ‍‍‍‍Plant  Archices. 8(2): 957-958.
 23. Smith, S.E. and Read, D.J. 1997. Genetic, cellular and molecular interactions in the establishment of VA mycorrhizas. In: Mycorrhizal symbiosis (eds. Smith, S.E., Read, D.J.) 9–33. Academic Press, 81-105.
 24. Smith, S.E., and Read, D.J. 2008. Mycorrhizalsymbiosis, Third edition. Academic press, London, UK.
 25. Soltanpour, P.N. and Schwab, A. P. 1997. A new soiltest for simultaneous extraction of macro and micronutrients in alkaline soils. Communications in soil Science and Plant Anlysis, 8: 195-207
 26. Tisdale, S.L. Nelson, W.L., Beaton, J.D. and Havlin, J.L. 1993. Soil fertiling and fertilizer, 5th edition, Macmillan Publishing company, 634pp.
 27. Turan, M,,Ataglu, N. and Sahni, F. 2007. Effect of bacillus FS-3 on growth of tomato (Lycopersiconesculentum L.) plants and availability of phosphorus in soil. Plant, Soil  and Environment (Journal). 53(2): 58-64.
 28. Vivas, A., A. Marulanda., J. M. Ruiz-Lozano., J. M. Barea. And R. Azcon. 2003. Influence of a Bacillus sp. On physiological activitis of two arbuscularmycorrhizal fungi and plant responses two PEG induced drought stress. Mycorrhizae. 13: 249-256.
 29. Yosefi, K., Galavi, M. and Mousavi, S.R. 2011. Effect of bio-phosphate and chemical phosphorus fertilizer accompanied with micronutrient foliar application on growth, yield and yield components of maize (Single Cross 704). Australian Journal of Crop Science, 5(2): 175 – 180.