جداسازی، شناسایی و بررسی ویژگی‌های محرک رشدی سودوموناس‌های فلورسنت از ریزوسفر درختان زیتون در خاک‌های شور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 استاد گروه ژنتیک و به نژادی گیاهی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

3 دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب ایران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 استادیار دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

5 استاد گروه ژنتیک مولکولی گیاهی،پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

چکیده

سودوموناس­ها گروه مهمی از باکتری­های ریزوسفری محرک رشد هستند که به دلیل توزیع گسترده در خاک، توانایی کلونیزاسیون ریزوسفر بسیاری از گیاهان و دارا بودن ویژگی­های محرک رشدی متعدد از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند. پژوهش حاضر به منظور شناسایی جدایه­های سودوموناس­های فلورسنت از ریزوسفر درختان زیتون در باغ­های شور استان قزوین و ارزیابی خصوصیات محرک رشدی این جدایه­ها از قبیل توانایی تولید سیدروفور، اکسین، سیانید هیدروژن، آنزیم ACC deaminase، قابلیت انحلال فسفر در محیط مایع، تغییرات pH و میزان تحمل غلظت­های مختلف نمک (100، 200 و 400 میلی­مولار) انجام شد.به این منظور 15 جدایه سودوموناس از42 نمونه خاک ریزوسفری از باغات زیتون استان قزوین جمع­آوری گردید. بر اساس نتایج بالاترین مقدار تولید آنزیم ACC deaminase  در جدایه­های 7Q و 9Q مشاهده شد. بیشترین مقدار تولید اکسین در حضور ppm100 از ال-تریپتوفان مربوط به جدایه 2Q (96/11میکرو گرم بر میلی­لیتر بود. انحلال­پذیری تری­کلسیم فسفات در محیط مایع در ارتباط با pH همبستگی منفی نشان داد و بالاترین مقدار فسفر حل شده برابر با 35/251 میکروگرم بر میلی­لیتر متعلق به جدایه 13Q بود. همچنین 40% جدایه­ها قادر به تولید HCN نبودند. از نظر تولید سیدروفور در دوره­های زمانی دو، چهار و شش روزه تمامی جدایه­ها قادر به رشد و تولید سیدروفور در محیط CAS-Agar بودند. همچنین تمامی جدایه­ها به استثنای جدایه­های 1Q و 8Q در غلظت­های مختلف نمک به خوبی رشد کردند. باتوجهبهنتایجحاصل از این پژوهش و پتانسیل شناسایی شده در این جدایه­ها، برخی از این جدایه­ها می­توانند به عنوان کاندیدا جهت انجام مطالعات ژنومیکس و همچنین افزایش تحمل به شوری گیاهان در باغات شور مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization of Pseudomonas fluorescens bacteria isolated from Olea europaea rhizosphere in Saline Soils

نویسندگان [English]

 • K. saghafi 1
 • J. Ahmadi 2
 • A. Asgharzadeh 3
 • H. Roknizadeh 4
 • S. M. Hosseini Mazinani 5
1 Ph.D Student, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Professor. Dept. of Genetic and plant breeding Imam Khomeini International University;Qazvin, Iran
3 Associate Professor. Soil and Water Research Institute Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
4 Assistant Professor. Dept. of medical Zanjan University of Medical Sciences; Zanjan, Iran
5 Professor. Dept. of plant Molecular Genetic National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Pseudomonas bacteria are the most important plant growth promoting rhizobacteria due to their widespread distribution in soil, their potential to colonizemany plant roots and possessing different plant growth promoting characteristics. The present study aimed to identify isolates of Pseudomonas fluorescens strains of olive tree rhizosphere in saline gardens of Qazvin province.  Plant growth promoting characteristics of  fifteen isolates of Pseudomonas fluorescens strains such as siderophore, auxin, hydrogen cyanide, ACC deaminase enzyme production, phosphorus solubility in liquid medium, pH changes and salt tolerance (NaCl, MgCl2 and CaCl2) (100, 200, 400 mM) were evaluated . Results showed that the dominant strains in producing ACC deaminase were Q7 and Q9, respectively. The Q2 strain was the best one to enhance the production of auxin (11.96 µg.ml-1). The solubility of phosphorus in conjunction with pH showed a negative correlation and the highest amount of dissolved phosphorus was related to Q13 (251) isolate. Also, the half of strains (40%) was not able to produce HCN. Commonly, all studied strains were able to produce siderophore after two, four and six days of incubation. Expect Q1 and Q8, other strains were able to grow in the considered salt concentrations. Based on the results, we concluded that some of these strains can be targeted for genomics studies to improve salt stress resistance in plants and orchards under saline soils conditions. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • ACC deaminase
 • Auxin
 • Olive
 • Siderophore
 • molecular detection
 • phylogeny tree
 1. احمدی نجف­ابادی، م.، عسکری، ح.، سلطانی نجف­آبادی، م. 1394. بررسی تأثیر سیانید هیدروژن در القای مقاومت به شوری در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis. نشریهمهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، جلد 4(1): 66-55.
 2. آذرمی، ف.، مظفری، و.، عباس­زاده دهجی، پ.، حمیدپور، م. 1393 جداسازی باکتری­های سودوموناس فلورسنس از ریزوسفر درختان پسته و تعیین برخی خصوصیات محرک رشدی آنها. نشریه زیست­شناسی خاک، جلد 2(32): 173-186.
 3. رسولی صدقیانی، م.ح.، ملکوتی، م.ج.، خاوازی، ک.، قنادی مراغه، م. 1387 . نقش سیدروفور سودوموناس­های فلورسنت در جذب روی توسط گندم با استفاده از ایزوتوپ Zn65. مجله علوم و فنون هسته­ای، جلد 43: 20-30
 4. سرچشمه، م.، ثواقبی، غ.، صالح راستین، ن.، علیخانی، ح. پوربابایی، الف. 1388. جداسازی، غربالگری، شناسایی نسبی و تعیین تحمل به تنش شوری و خشکی جدایه­های برتر باکتری­های ریزوسفری محرک رشد (PGPR) درختان پسته. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، جلد 40(2): 190-177.
 5. شریفی، ر.، علیزاده، ح.، احمدزاده، م.، رسولی صدقیانی، م.ح. 1396. بررسی روش­های مختلف ارزیابی تولید سیدروفور در سودوموناس­های فلورسنت بومی ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی زیست شناسی میکروارگانیسم­ها، جلد 21(6): 117-106
 6. کریمی، ز.، عباس­زاده­دهجی، پ، اخگر، ع.، حمیدپور، م. 1396. جداسازی باکتری­های محتمل به مس از یک خاک آلوده، شناسایی و بررسی خصوصیات محرک رشدی آنها. نشریه زیست­شناسی خاک، جلد 5 (2):  108-96
 7. Ahmad, F., Ahmad, I., KHAN, M.S. 2005. Indole acetic acid production by the indigenous isolates of Azotobacter and fluorescent Pseudomonas in the presence and absence of tryptophan. Turkish Journal of Biology. 29(1): 29-34.
 8. Alexander, D.B. and  Zuberer, D. A. 1991. Use of chrome azurol S reagents to evaluate siderophore production by rhizosphere bacteria. Biology and Fertility of Soils. 12(1): 39-45.
 9. Aziz, K., Nawaz, M., Nazir, J., Anjum, A., Yaqub, T., Ahmad, M.,  Rehman, M., Aziz, G. and Khan, M. 2015. Isolation, characterization and effect of auxin producing bacteria on growth of Triticum aestivum. Journal of Animal and Plant Sciences. 25(4): 1003-1007.
 10. Barile, M.F. 2012. Gram staining technique, Methods in Mycoplasmology V1: Mycoplasma Characterization. 1 (39): 12-23
 11. Basharat, A.  Anjum, N.S., Shahida, H. 2010. Rhizobacterial potential to alter auxin content and growth of Vigna radiata (L.). World Journal of Microbiology and Biotechnology. 26(8): 1379-1384.
 12. Bent, E., Tuzun, S. Chanway, C. P. Enebak, S. 2001. Alterations in plant growth and in root hormone levels of lodgepole pines inoculated with rhizobacteria. Canadian Journal of Microbiology. 47(9): 793-800.
 13. Brysk, M. M., Lauinger, C., &Ressler, C. (1969). Biosynthesis of cyanide from [2-14C15N] glycine in Chromobacteriumviolaceum. Biochimica et BiophysicaActa (BBA)-General Subjects184(3), 583-588.
 14. Chance, A. and Maehly, N. 1955 Assay of catalases and peroxidases. Methods of Biochemical Analysis. 1:357-424.
 15. Clawson, B. J., & Young, C. C. (1913). Preliminary report on the production of hydrocyanic acid by bacteria. Journal of Biological Chemistry, 15(3), 419-422.
 16. Couillerot, O.C., Prigent‐Combaret, J., Caballero‐Mellado, and Y. Moënne‐Loccoz. 2009. Pseudomonas fluorescens and closely‐related fluorescent pseudomonads as biocontrol agents of soil‐borne phytopathogens. Letters in applied microbiology. 48(5): 505-512.
 17. De-Bashan L, Hernandez J, Bashan Y, 2012. The potential contribution of plant growth-promoting bacteria to reduce environmental degradation–A comprehensive evaluation,. Applied Soil Ecology, 61, 171-89
 18. Donate-Correa, J., León-Barrios, M., Pérez-Galdona, R. 2005. Screening for plant growth-promoting rhizobacteria in Chamaecytisus proliferus (tagasaste), a forage tree-shrub legume endemic to the Canary Islands. Plant and Soil. 266(1-2): 261-272.
 19. El Zemrany, H., Cortet, J., Lutz, M.P., Chabert, A., Baudoin, E., and Haurat, J. 2006. Field survival of the phytostimulator Azospirillum lipoferum CRT1 and functional impact on maize crop, biodegradation of crop residues, and soil faunal indicators in a context of decreasing nitrogen fertilisation. Soil biology and biochemistry. 38: 1712–1726
 20. Erdogan, U., Turan, M., Ates, F., Kotan, R., Çakmakçi, R., Erdogan, Y., ... & Tüfenkçi, S. (2018). Effects of Root Plant Growth Promoting Rhizobacteria Inoculations on the Growth and Nutrient Content of Grapevine. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 1-8.
 21. Glick, B.R. 1995. The enhancement of plant growth by free-living bacteria. Canadian Journal of Microbiology. 41: 109–117.
 22. Glick, B.R., Cheng, Z., Czarny, J., Duan, J .2007. Promotion of plant growth by ACC deaminase containing soil bacteria. European journal of plant pathobiology. 119:329–339
 23. Gregersen T. 1978. Rapid method for distinction of Gram-negative from Gram-positive bacteria., European journal of applied microbiology and biotechnology. 5: 2.123-7
 24. Halder, A.K. and P. K. Chakrabartty. 1993. Solubilization of inorganic phosphate by Rhizobium. Folia microbiologica. 38(4): 325-330.
 25. Jing, Y.S.J. and Gang, W.A.N.G., 2006. Effects of Salt Stress on Plants and the Mechanism of Salt Tolerance. World Sci-tech R & D. 4: 11-22.
 26. Karakurt, H., Kotan, R., DADAŞOĞLU, F., ASLANTAŞ, R., & ŞAHİN, F. (2011). Effects of plant growth promoting rhizobacteria on fruit set, pomological and chemical characteristics, color values, and vegetative growth of sour cherry (Prunus cerasus cv. Kütahya). Turkish Journal of Biology, 35(3), 283-291.
 27. Karlidag, H., Esitken, A., Turan, M., & Sahin, F. (2007). Effects of root inoculation of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on yield, growth and nutrient element contents of leaves of apple. Scientia Horticulturae, 114(1), 16-20.
 28. Kitir, N., Gunes, A., Turan, M., Yildirim, E., Topcuoglu, B., Turker, M., ... & Fırıldak, G. (2018). Bio-Boron Fertilizer Applications Affect Amino Acid and Organic Acid Content and Physiological Properties of Strawberry Plant. Erwerbs-Obstbau, 1-9.
 29. Lane, D. J.1991. 16S/23S rRNA sequencing. In ‘Nucleic acid techniques in bacterial systematics’.(Eds E Stackebrandt, M Goodfellow). 115–175.
 30. Lebeis, S.L.  2014. The potential for give and take in plant–microbiome relationships. Frontiers in plant science. 5: 287-289
 31. Margesin, R. and Schinner, F. 2001. Potential of halotolerant and halophilic microorganisms for biotechnology. Extremophiles. 5(2): 73-83.
 32. Miransari, M. 2014. Plant growth promoting rhizobacteria. Journal of Plant Nutrition. 37(14): 2227-2235
 33. Penrose, D. M., & Glick, B. R. (2003). Methods for isolating and characterizing ACC deaminase ‐ containing plant growth ‐ promoting rhizobacteria. Physiologiaplantarum, 118 (1), 10-15.
 34. Peyvandi, M., Farahani, F., Mazinani, M. H., Noormohamadi, Z., Ataii, S., & Asgharzade, A. (2012). Pseudomonas fluorescent and its ability to promote root formation of olive microshoots. International Journal of Plant Production, 4(1), 63-66.
 35. Pirrung, M. and Brauman, J. 1987. Involvement of cyanide in the regulation of ethylene biosynthesis. Plant physiology and biochemistry. 25(1): 55-61.
 36. Richardson, A.E. and Simpson, R.J. 2011. Soil microorganisms mediating phosphorus availability update on microbial phosphorus. Plant physiology. 156(3): 989-996.
 37. Sharma, S., Kumar, V., Tripathi, R. B. 2017. Isolation of phosphate solubilizing microorganism (PSMs) from soil. Journal of microbiology and Biotechnology Research. 1(2): 90-95.
 38. Tarrand, J. Gröschel, D. 1982. Rapid, modified oxidase test for oxidase-variable bacterial isolates. Journal of clinical microbiology 16(4):772-4:
 39. Thornley, M. J. 1960. The differentiation of Pseudomonas from other bacteria on the basis of arginine metabolism. Journal of Applied Bacteriology. 23: 37 52.
 40. Turner, S., Pryer, K.M., Miao, V.P., and Palmer, J.D. 1999. Investigating deep phylogenetic relationships among cyanobacteria and plastids by small subunit rRNA sequence analysis. Journal of Eukaryotic Microbiology. 46(4): 327-338.
 41. Veresoglou S.D. and Menexes G. 2010. Impact of inoculation with Azospirillum spp. on growth properties and seed yield of wheat: a meta-analysis of studies in the ISI Web of Science from 1981 to 2008. Plant Soil. 337: 469–480
 42. Walker, V., Couillerot, O., Von Felten, A., Bellvert, F., Jansa, J., and Maurhofer, M. 2012. Variation of secondary metabolite levels in maize seedling roots induced by inoculation ith Azospirillum, Pseudomonas and Glomus consortium under field conditions. Plant Soil. 356: 151–163.