اثر قارچ میکوریز توأم با برخی میکروارگانیسم‌ها و ترکیبات شیمیایی بر عملکرد شاخص‌های رشدی و فتوسنتزی ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آسیب شناسی گیاهی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، ایران

2 استادیار بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، ایران

3 دانشیار زراعت، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، ایران

4 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، دانشکده کشاورزی

چکیده

با توجه به اهمیت برخی محصولات کشاورزی، مانند ذرت و قابلیت بالای آن‌ها در میزبانی قارچ های میکوریزا، استفاده از برخی ریزجانداران و ترکیبات شیمیایی در راستای بهبود فعالیت میکوریزایی حائز اهمیت است. به این منظور، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این بررسی، قارچ‌های Funneliformis mosseae (FM)، (RI) ,Rhizophagus intraradices Rhizophagus irregalaris (RIr) بهعنوان زادمایه میکوریزایی استفاده گردید و تأثیر برخی ریزجانداران شامل، مخمر (Issatchenkia orientalis) و باکتری (Pseudomonas fluorescens VUPf5) و همچنین ترکیبات شیمیایی از جمله، چای کمپوست، عصاره آزولا، سیدروفور باکتریایی، اسید هیومیک، کمپلکس آمینو اسید، بر فعالیت قارچی و پارامترهای رویشی و فیزیولوژیکی گیاه ذرت رقم SC750 موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمامی گونه‌های قارچ میکوریز توأم با تیمار باکتریایی و ترکیبات شیمیایی تأثیر معنی‌داری بر قطر  و رشد طولی ساقه، افزایش سطح برگ، وزن‌تر و خشک‌ریشه و وزن‌تر خشک شاخساره داشتند. نتایج تجزیه واریانس بررسی شاخص های فیزیولوژیکی نشان داد تأثیر تیمارهای موردبررسی بر شاخص کلروفیل در یک سطح بوده و طبق مقایسه میانگین بین تیمارهای توأم با قارچ میکوریز و عدم وجود قارچ میکوریز اختلاف معنیداری مشاهده نگردید. با اینحال، کاربرد گونه‌‌های مختلف قارچ میکوریز تأثیر معنیداری بر افزایش میزان محتوای کلروفیل a ، کلروفیل b ، محتوای کلروفیل کل و کارتنوئید گیاه ذرت در مقایسه با شاهد (بدون قارچ میکوریز) داشتند. کاربرد اسید هیومیک و چای کمپوست باعث القای بیشترین افزایش رشد شدند. تیمار کمپلکس آمینو اسید توأم با RI بیشترین تأثیر را برافزایش کلروفیلa ، کلروفیل b و کلروفیل کل داشت. تیمار مخمر و کمپلکس آمینو اسید به ترتیب بیشترین تأثیر را برافزایش کاروتنوئیدها داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of mycorrhizal fungi accompanied by some microorganisms and chemical compounds on growth and photosynthesis indices of corn

نویسندگان [English]

 • Masoomeh Ahmadzadeh 1
 • Ebrahim Sedaghati 2
 • Roohallah Saberi Riseh 2
 • Asghar Rahimi 3
 • AliAcbar Mohammadi Mirik 3
 • Narges Hatami 4
1 M.Sc. of Plant Pathology, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran
2 Assistant professor of the Plant Pathology Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran
3 Associate Professor of Agronomy, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran
4 Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the importance of mycorrhizal fungi and their ability in colonization of plants, the use of some microorganisms and chemical compounds to improve mycorrhizal activity is an important issue. In this study, an experminet  was conducted as a compeletely randomized factorial desin with  three replications at Valiasr University of Rafsanjan.Three fungal species, Funneliformis mosseae(FM), Rhizophagus intraradices(RI) and Rhizophagus irregalaris (RIr) were applied asmycorrhizal inoculant and the effect of some microorganisms including yeast (Issatchenkia orientalis) and bacteria (Pseudomonas fluorescens VUPf5) as well as chemical compounds such as compost tea, azolla extract, bacterial siderophore, humic acid and amino acid complex on fungal activity and physiological parameters of corn plant (SC750 cultivar) was examined. The results showed that all species of mycorrhizal fungi combined with bacterial treatment and chemical compounds had a significant effect on stem diameter and longitudinal growth, leaf area increase, root weight and dry weight and shoot dry weight. Variance analysis of SPAD showed that there was not significant difference between mycorrhizal and non-mycorrhizal treatments. However, the application of different species of mycorrhizal fungi had a significant effect on the content of chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoids in compared to the control (without mycorrhizal fungus) treatment. The use of humic acid and compost had the extreme effect on plant growth. Amino acid complex treatment with Rhizophagus intraradices had the greatest effect on chlorophyll a, chlorophyll b and total chlorophyll content. The treatments of yeast and amino acid complex had the greatest effect on carotenoids, respectively..

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arbuscular mycorrhizal
 • Corn
 • growth indexes
 • Chemical compounds
 1. بیک خورمیزی، ع.، ابریشم‌چی، پ.، گنجعلی، ع. و پارسا، م. 1390. تأثیر عصاره ورمی­کمپوست بر رشد اولیه نشا لوبیا قرمز در شرایط تنش شوری. نشریه پژوهش­های حبوبات ایران، جلد 2 (شماره 2): 132- 121.
 2. پیرسته انوشه، ه.، امام، ی. و جمالی رامین، ف. 1389. مقایسه اثر کودهای زیستی با کودهای شیمیایی بر رشد، عملکرد و درصد روغن آفتابگردان (Helianthus annuss L.) در سطوح مختلف تنش خشکی. نشریه بوم‌شناسی کشاورزی، جلد2 (شماره 3) : 501-492.
 3. رهی، ع.، داوودی فرد، م.، عزیزی، ف. و حبیبی د. 1391. بررسی تأثیرات مقادیر مختلف هیومیک اسید و مطالعه روند منحنی‌های پاسخ در گونه Dactylis glomerata . نشریه زراعت و اصلاح نباتات ایران. دوره 8 (شماره 3) : 15 تا 28
 4. متقیان، ا.، پیردشتی، ه. ا.، بهمنیار، م. ع. و عباسیان، ا. 1386 .مطالعه تأثیرکمپوست، ورمی کمپوست، لجن فاضلاب و کود شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد پروتئین و دانه ارقام مختلف سویا. مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم‌شناختی ایران،25تا26 مهرماه، دانشگاه گرگان،191-174.
 5. Albayrak, S. and Camas, N. 2005. Effect of different levels and application times of humic acid on root and leaf yield and yield component of forage turnip (Brassica rapa). Journal of Agronomy 42: 130-133.
 6. Arancon, N. Q., Clive, A.E., Bierman, P., Metzger, D. and  Lucht, CH. 2005. Effects of vermicomposts produced from cattle manure, food waste and paper waste on the growth and yield of peppers in the field. Pedobiologia 49(4):297-306.
 7. Arnon, D. I. 1949. Copper enzymes in isolated chloroplasts polyphenol oxidase Beta vulgaris. Journal of Plant Physiology 24: 1-15.
 8. Astaraei, A. R. and Ivani, R. 2008. Effect of organic sources as foliar spray and root media on nutrition of cowpea plant. American-Eurasian. Journal of Agricultural and Environmental Science 3: 352-356.
 9. Auge, R. M. 2001. Water relations, drought and vesicular-arbuscular mycorrhizal symbiosis. Mycorrhiza 11:3-42.
 10. Bess, V.H. 2000. Understanding compost tea. Biocycle 41(10): 71-72.
 11. Calvet, C., Estaún, V., Camprubı, A., Hernández-Dorrego, A., Pinochet, J. and Moreno, M. A. 2004. Aptitude for mycorrhizal root colonization in Prunus rootstocks. Scientia Horticulturae 100:39-49.
 12. Craigie, J. 2010. Seaweed extract stimuli in plant science and agriculture. Journal of Applied Phycology 23: 371-393.
 13. De Sanfilippo, E. C., Argüello, J., Abdala, G., and Orioli, G. 1990. Content of auxin-inhibitor-and gibberellin-like substances in humic acids. Biologia Plantarum. 32: 346-351.
 14. Dhanapal, S. and Sekar, D. S. 2013. Humic acids and its role in plant tissue culture at low nutrient level. Journal of Academia and Industrial Research. 2 (6):338-340.
 15. Dimer, S. 2004. Influence of arbuscular mycorrhiza on some physiological growth parameter of pepper. Department of Plant Protection, Van-Turkey.
 16. Dobbelaere, S., Vanderleyden, J., and Okon, Y. 2003 Plant growth-promoting effects of diazotrophs in the rhizosphere. Critcal Reviewes Plant Science 22: 107–149
 17. Fawzy, Z. Li, , Ouyang, Z. and Hoda, A. 2012. Influnce of Foliar Application by EM effective microorganisms amino acids and Yeast on Growth, Yield and quality of two cultivars of onion Plants under newly reclamed soil. Journal of Agricultural Science 4:P26.
 18. Fidelibus, M., Martin, C., Wright, G. and Stutz, J. 2000. Effect of arbuscular mycorrhizal (AM) fungal communities on growth of ‘Volkamer’lemon in continually moist or periodically dry soil. Scientia Horticulturae 84: 127-140.
 19. Fracchia, S., Menende, A., Godenas, A. and Ocampo, J. A. 2001. A method to obtain monosporic cultures of arbuscular mycorrhizal fungi. Soil Biology and Biochemistry, 33(9): 1283-1285.
 20. Fritz, J. I., Franke-Whittle, I. H., Haindl, S., Insam, H. and Braun, R. 2012. Microbiological community analysis of vermicompost tea and its influence on the growth of vegetables and cereals. Canadian Journal of Microbiology. 58: 836-847 .
 21. Ghorbanpour M, Hatami M, Kariman K and Abbaszadeh Dahaji P. 2016. Phytochemical Variations and Enhanced Efficiency of Antioxidant and Antimicrobial Ingredients in Salvia officinalis as Inoculated with Different Rhizobacteria. Chem. Biodiversity 13: 319 –30.
 22. Goonadi, D. H., Slswanto, Y. and Sugiarto, Y. 2000. Growth promotion of plant by plant growth-promoting rhizobacteria under greenhouse and two different field soil conditions. Soil Science Society of America J ournal 64:927-932.  
 23. Kloepper, J. W., Lifshitz, R. and Zablotowicz, R. M. 1989. Free-living bacterial inocula for enchancing crop productivity. Trends in Biotechnology7:39-43.
 24. Kuwada, K., Wamocho, L. S., Utamura, M., Matsushita, I. and Ishii, T. 2006. Effect of red and green alga extracts on hyphal growth of papaya and passionfruit. Agronomy Journal 98:1340-1344.
 25. Loveland, P. and Webb, J. 2003. Is there a critical level of organic matter in the agricultural soils of temperate regions: a review. Soil and Tillage Research 70: 1-18.
 26. Matysiak, k., Dubas, M., Kierzek, R. and Kaczmarek, S. 2010. Influence of seaweed extract application with tebuconaz on two cultivars of winter rape. Institute of Plant Protection – National Research Institute 20: 60-310.
 27. Mackowiak, C. L., Grossl, P. R. and Bugbee, B. G. 2001. Beneficial effects of humic acid on micronutrient availability to wheat. Soil Science Society of America Journal 65:1744–1750.
 28. Paul, D. & Sarma, Y. R. 2006. Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR)-mediated root proliferation in black pepper(Piper nigrum L) as evidenced through GS Root Software. Archives of phytopathology and plant Protection 39:1-4.  
 29. Pedra, F., Polo, A., Ribeiro, A. and Domingues, H. 2007. Effects of municipal solid waste compost and sewage sludge on mineralization of soil organic matter. Soil Biology and Biochemistry 39: 1375-1382.
 30. Ruiz-Lozano, J. M. and Azcon, R. 1995. Hyphal contributin to water uptake in mycorrhizal plant as affected by the fungi speccies and water ststus. Plant Physiology: 95:427-478.
 31. Saleh Rastin N. 2001. Biological fertilizers and its roll in pursuit of sustainable agriculture. Proceeding of the necessity of industrial production of biofertilizers in the country. Agricultural research, education and promotion publication. 1: 54.
 32. Sasse, Jo and Sands , R. Configuration and development of root systems of cuttings and seedlings of Eucalyptus globulus. New Forests 14:85-105.
 33. Scheuerell, S. J. and Mahaffee, W. F. 2004. Compost tea as a container medium drench for suppressing seedling damping-off caused by Pythium ultimum. Phytopathology 94: 1156-1163.
 34. Subramanian, K.S. and Charest, C. 1999.Acqisition of external hypha of an arbuscular mycorrhizal fungi and its impact on  physiological responses in maize under  drought-stress and well-watered conditions, Mycorrhiza 9:69-75.
 35. Sprent, J. and Sprent, P. 1990. Nitrogen Fixation Organisms. Chapman and Hall, New York 323P.
 36. Talbot JM, Treseder KK (2010) Controls over mycorrhizal uptake of organic nitrogen. Pedobiologia53: 169–179.
 37. Taiz, L. and Zeiger, E. 2002. Plant physiology. sinauer associates, Inc. 690p.
 38. Turkmen, O., Dursun, A. Turan, M. and Erdinc, C. 2004. Calcium and humic acid affect seed germination growth, and nutrient content of tomato (Lycopersicon esculentum L.) seedling under saline soil conditions. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B–Soil and Plant Science 54 (3): 168- 174.
 39. Vivas, A., Marulanda, A., Manuel Ruiz-Lozano, J., Miguel Barea, J. and Azcón, R. 2003. Influence of a Bacillus sp. on physiological activities of two arbuscular mycorrhizal fungi and on plant responses to PEG-induced drought stress, Mycorrhiza 13:249–256.

40.  Zahir, Z. A., Arshad, M. and Frankenberger. W. T. 2004. Plant growth promoting rhizobacteria: Application and perspectives in agriculture. Advances in Agronomy 81;97