دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-110 

مقاله پژوهشی

اثر قارچ اندوفیت سیرندیپیتا ایندیکا بر خصوصیات رشدی و تغذیه گیاه کینوا تحت تنش شوری

صفحه 1-20

10.22092/sbj.2022.354464.218

سجاد علیار؛ ناصر علی اصغرزاد؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ شاهین اوستان


اثر قارچ میکوریز توأم با برخی میکروارگانیسم‌ها و ترکیبات شیمیایی بر عملکرد شاخص‌های رشدی و فتوسنتزی ذرت

صفحه 33-47

10.22092/sbj.2022.353631.212

معصومه احمدزاده؛ ابراهیم صداقتی؛ روح‌الله صابری ریسه؛ اصغر رحیمی؛ علی اکبر محمدی میریک؛ نرگس حاتمی