دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، مهر 1401، صفحه 111-241