دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 1-93 

مقاله پژوهشی

4. بررسی افزایش وزن و برخی شاخص‌های رشد کرم خاکی در ورمی کمپوست حاصل از کودهای آلی مختلف

صفحه 29-36

10.22092/sbj.2017.113118

محمد عثمان امراء؛ عباس بیابانی؛ عبداللطیف قلی زاده؛ موسی الرضا وفائی تبار


5. جداسازی و شناسایی باکتری‌های مولد اگزو پلی ساکارید بومی خاک‌های شور

صفحه 37-47

10.22092/sbj.2017.113119

فرانک مشبکی اصفهانی؛ آرزو طهمورث پور؛ مهران هودجی؛ میترا عطاآبادی


6. اثر باکتری‌های افزاینده رشد و قارچ میکوریزا بر رشد و عمکرد گندم در شرایط دیم

صفحه 49-66

10.22092/sbj.2017.113121

رحیم ناصری؛ مهرشاد براری؛ محمدجواد زارع؛ کاظم خاوازی؛ زهرا طهماسبی