دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 95-194 

مقاله پژوهشی

جداسازی باکتری‌های متحمل به مس از یک خاک آلوده، شناسایی و بررسی خصوصیات محرک رشدی آنها

صفحه 95-107

10.22092/sbj.2018.115681

زهرا کریمی؛ پیمان عباس‌زاده دهجی؛ عبدالرضا اخگر؛ محسن حمیدپور


بررسی اثر کاربرد کود شیمیایی و مواد آلی بر فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در برخی از خاک‌های کشور

صفحه 175-183

10.22092/sbj.2018.115699

میترا افشاری؛ محمود رمضانپور؛ عبدالحسین ضیاییان؛ سید محمد هادی موسوی فضل؛ حمیدرضا ذبیحی