دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 1-100 
8. اثر رشد گلدانی پنبه تراریخته Bt روی باکتری‌های ریزوسفری و غیرریزوسفری خاک

صفحه 77-86

10.22092/sbj.2018.117149

زهرا السادات شاهمرادی؛ مسعود توحیدفر؛ حسن مرعشی؛ سعید ملک‌زاده-شفارودی؛ ابراهیم کریمی