دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-103 

مقاله پژوهشی

تأثیر سدیم دو دسیل بنزن سولفونات (SDBS) بر برخی شاخص‌های زیستی خاک

صفحه 101-114

10.22092/sbj.2019.118565

علی برزگر گنبری؛ شاهین اوستان؛ ناصر علی اصغرزاد؛ محمد‌رضا نیشابوری