نویسنده = احمد اصغرزاده
تعداد مقالات: 4
2. کارایی تلقیح ریزوباکتری Pseudomonus putida 169بر بهبود برخی صفات رویشی نهال‌ استبرق (Calotropis procera Ait.) تحت تنش خشکی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 107-116

10.22092/sbj.2016.105961

محمد بهمنی؛ غلامعلی جلالی؛ احمد اصغرزاده؛ مسعود طبری کوچکسرایی


3. اثرات تلقیح ریزوباکتریایی محرک رشد گیاهی بر برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر استبرق

دوره 2، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 79-86

10.22092/sbj.2014.101506

محمد حسین بهمنی؛ غلامعلی جلالی؛ احمد اصغرزاده؛ مسعود طبری‌کوچکسرایی


4. بررسی تأثیر باکتری‌های محرک رشد (PGPR) بر شاخص‌های رشد گندم تحت تنش شوری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-59

10.22092/sbj.2013.120920

کبری ثقفی؛ جعفر احمدی؛ احمد اصغرزاده؛ اشرف اسمعیلی‌زاد