کلیدواژه‌ها = سیدروفور
تعداد مقالات: 4
2. جداسازی، شناسایی و بررسی ویژگی‌های محرک رشدی سودوموناس‌های فلورسنت از ریزوسفر درختان زیتون در خاک‌های شور

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-27

10.22092/sbj.2019.118991

کبری ثقفی؛ جعفر احمدی؛ احمد اصغرزاده؛ حسن رکنی زاده؛ سید مهدی حسینی مزینانی


3. شناسایی و بررسی خصوصیات محرک رشدی و بیوکنترلی قارچ‌های اندوفیت جدا شده از برگ و میوه پسته

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 53-71

10.22092/sbj.2019.118973

حسین کاری دولت آباد؛ هادی اسدی رحمانی؛ فرهاد رجالی


4. جداسازی باکتری‌های متحمل به مس از یک خاک آلوده، شناسایی و بررسی خصوصیات محرک رشدی آنها

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 95-107

10.22092/sbj.2018.115681

زهرا کریمی؛ پیمان عباس‌زاده دهجی؛ عبدالرضا اخگر؛ محسن حمیدپور