کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر مصرف گوگرد بر روند تغییرات pH و قابلیت جذب فسفر خاک در گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 6، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 29-41

10.22092/sbj.2018.117145

سارا نوروزی؛ اکبر سهرابی؛ کاظم خاوازی؛ حمیدرضا متین فر


2. بررسی تأثیر مقادیر مختلف گوگرد بر قابلیت جذب عناصر غذایی در گندم

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 163-174

10.22092/sbj.2018.115695

سارا نوروزی؛ اکبر سهرابی؛ کاظم خاوازی؛ حمیدرضا متین فر


3. اثر ورمی‌کمپوست و قارچ رایزوفاگوس ایررگولاریس بر عملکرد، جذب عناصر غذایی و محتوای کلروفیل دو رقم گندم

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 149-161

10.22092/sbj.2018.115690

جمال شیخی؛ عبدالمجید رونقی؛ نجفعلی کریمیان؛ مهدی زارعی؛ سید مجید موسوی


6. بررسی تأثیر باکتری‌های محرک رشد (PGPR) بر شاخص‌های رشد گندم تحت تنش شوری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-59

10.22092/sbj.2013.120920

کبری ثقفی؛ جعفر احمدی؛ احمد اصغرزاده؛ اشرف اسمعیلی‌زاد