دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-69 

مقاله پژوهشی

مطالعه تنوع ژنتیکی، توانایی گره‌زایی و کارایی تثبیت نیتروژن باکتری‌های ریزوبیوم جداسازی شده از گره‌های یونجه

صفحه 1-69

10.22092/sbj.2013.120916

علی سلطانی طولارودی؛ حسینعلی علیخانی؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ هادی اسدی رحمانی؛ کاظم خاوازی؛ احمد علی پوربابایی