دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-113 
8. بررسی تأثیر قارچ ریشه های آربوسکولار همزیست با گونه درختی محلب (CerasusmahalebL. Mill.) بر زیست پالایی سرب

صفحه 89-104

10.22092/sbj.2020.121886

بهمن زمانی کبرآبادی؛ فرهاد رجالی؛ سید محمد حجتی؛ مسعود اسماعیلی‌شریف؛ حمیدرضا رحمانی


9. تأثیر علف‌کش‌های مختلف بر فعالیت آنزیم‌های اوره‌آز و دهیدروژناز خاک

صفحه 105-113

10.22092/sbj.2020.121887

اختر اقتصادی؛ اکبر قویدل؛ علی اشرف سلطانی طولارود؛ معراج شرری