دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، آبان 1399 

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر قارچ‌های تریکودرمای محرک رشد بر بهبود رشد و تغذیه درختان پسته در شرایط باغی

صفحه 115-128

10.22092/sbj.2020.122735

عاطفه حسین زینلی؛ پیمان عباس زاده دهجی؛ حسین علایی؛ جواد حسینی فرد؛ عبدالرضا اخگر


ارزیابی صفات محرک رشد گیاهی باکتری‌های سودوموناس فلورسنت جداسازی شده از ورمی‌کمپوست

صفحه 165-176

10.22092/sbj.2020.122743

تقی داداش پور؛ علی اشرف سلطانی طولارود؛ اکبر قویدل؛ پیمان عباس زاده دهجی