دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-114