دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-86 
6. ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus)

صفحه 55-63

10.22092/sbj.2014.100091

سیده فاطمه حاتمی؛ بهروز اسماعیل‌پور؛ جواد هادیان؛ کاظم خاوازی؛ علی اشرف سلطانی طولارود؛ پیمان عباس‌زاده دهجی