دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 107-218 
تأثیر گونه‌های Streptomyces بر کارایی میکوریز آربوسکولار و رشد شبدر

صفحه 155-170

10.22092/sbj.2021.352206.208

زهرا پورمیرزائی؛ امیر لکزیان؛ ناصر علی اصغرزاد؛ علیرضا دهناد؛ اکرم حلاج نیا